ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп щызэнэкъокъурэ командэхэм бэдзэогъум и 22 – 24-м ятIонэрэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Зэтэгъапшэх

«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:0, ЦСКА — «Шъачэ» — 3:0, «Оренбург» — «Урал» — 3:0, «Краснодар» — «Спартак» — 1:4, «Химки» — «Пари НН» — 3:0, «Ахмат» — «Факел» — 2:1, «Динамо» — «Торпедо» — 3:0, «Локомотив» — «Ростов» — 2:2.

ЕшIэгъу анахь гъэшIэгъонхэр къыхэгъэщыгъуае мэхъух. «Зенит», ЦСКА-м текIоныгъэр къызэрэдахыгъэр дгъэшIагъорэп. «Оренбург» 3:0-у «Урал» текIощтмэ хэта зышIэщтыгъэр? «Химки» Нижний Новгород икомандэ зыIокIэм Мырзэ Резыуан къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Офсайдым Р. Мырзэр итыгъэу бэмэ алъытэми, адедгъаштэрэп. Къэлапчъэм дэоным ыпэкIэ офсайдым къикIыжьынэу игъо зэрифагъэр къыхэзыгъэщыхэрэм яеплъы­кIэхэм нахь куоу уагъэгупшысэ.

ЕшIэгъухэм ясудьяхэм зэнэкъо­къум ишапхъэхэр зэфэдэу агъэфедэхэрэп. Офсайдыр агъэунэфыщтми, дысэу ешIагъэр агъэпщы­нэщтми язэфэхьысыжьхэм еплъы­кIэ зэфэшъхьафхэр афашIых. «Краснодар» ыкIи «Спартак» язэдешIэгъу судьяхэм япшъэрылъхэр зэрэщагъэцэкIагъэхэм упчIабэ къапкъырэкIы. Сыда А. Соболевыр амыгъэпщынагъ? Ежь зыгорэ къызэренэсэу псынкIэу ешIапIэм тефэ, зегъэчэрэгъу…

«Спартак» иешIакIэ хигъахъоу зэрэригъэжьагъэм футболым пыщагъэхэр егъэгушIох. Командэр апэ итхэм ахэуцожьы шIоигъу. «Локомотив» ащ ебгъапшэмэ, ущытхъуныр жьыIо. «Ростов» 2:1-у «Локомотив» текIозэ зэIукIэгъум иаужырэ такъикъхэм К. Марадишвили къэлапчъэм ыкIыб фэгъэзагъэу дауи, хъагъэм дахэу Iэгуаор ридзагъ, пчъагъэр 2:2 хъугъэ.

«Торпедэм» апшъэрэ купым къыгъэзэжьыгъ, ау иешIакIэ зэб­лихъун ылъэкIырэп. Ауж къи­нэхэрэм пытэу ахэуцощтэу къэлъагъо. ЫпэкIэ илъыгъэми, икъэ­лапчъэ къыухъумэщтми, «Торпедэм» ыгъэфедэрэ хэкIыпIэхэр лъэхъаным диштэхэрэп.

«Ахмат» иешIакIэ зэблехъу, арэу щытми, апэ ишъыгъэхэм ащыщ хъуным джыри пэчыжьэу плъытэ хъущт. Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ икомандэ итренер шъхьаIэу В. Федотовыр иIэнатIэ IукIыжьыгъ, ЦСКА-м ипащэ хъугъэ. ЕшIэкIо дэгъухэр «Шъачэм» хэкIыжьыгъэх, «Зенит» рагъэблэгъагъэх. Командэм инеущрэ мафэ къырыкIощтым уигъэгумэкIынэу щыт.

ЧIыпIэхэр

1. ЦСКА — 6
2. «Динамо» — 4
3. «Спартак» — 4
4. «Зенит» — 4
5. «Ахмат» — 4
6. «Химки» — 4
7. «Кр. Советов» — 3
8. «Оренбург» — 3
9. «Шъачэ» — 3
10. «Ростов» — 2
11. «Локомотив» — 2
12. «Факел» — 1
13. «Краснодар» — 1
14. «Пари НН» — 1
15. «Урал» — 0
16. «Торпедо» — 0.
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Шъачэ», «Оренбург», нэмыкIхэм язичэзыу ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIощтых.

Ящэнэрэ зэнэкъокъухэр

29.07
«Урал» — «Краснодар»
30.07
«Факел» — «Динамо»
«Зенит» — «Локомотив»
«Шъачэ» — «Ахмат»
«Пари НН» — ЦСКА
«Кр. Советов» — «Торпедо»
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Химки».