ЗэхъокIыныгъэхэм гугъэр ягъус

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Динамо» Ставрополь – 0:0.
Бэдзэогъум и 24-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Хьачыр, Кириленко (А. Делэкъу, 68), Т. ХъуакIо, Лысенко, Датхъужъ, Къонэ, Крылов (Iащэ, 69), Макоев (Васильев, 62), Оразаев, Пекъу, Антоненко.

2022 – 2023-рэ илъэс ешIэ­гъум хэлэжьэрэ футбол командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм яапэрэ зэIукIэгъухэр бэдзэогъум и 24-м яIагъэх. «Зэкъошныгъэр» «Динамэм» енэкъокъугъ.

Командэхэр бэрэ апэкIэ илъы­щтыгъэх, ау къэлапчъэм Iэгуаор дадзэным фэшI ямурадхэр къа­дэхъугъэхэп. «Зэкъошныгъэр» шIыкIэшIухэм алъыхъузэ, ешIэкIо заулэ тренер шъхьаIэм зэбли­хъугъ.

Бысымхэм якомандэ пчъагъэр зэрихъокIынэу уахътэ иIагъ шъхьае, «Динамэм» иухъумакIо­хэр цыхьэшIэгъоу ешIэщтыгъэх.

— Мыгъэ ешIэкIо ныбжьыкIэу клубым тштагъэр макIэп. ЯIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъон алъэкIыщтэу сэлъытэ. «Динамэм» зэнэкъо­къур къышIотхьын тлъэкIыгъэп. ТиешIакIохэр мэгумэкIых, опыт яIэп, — къытиIуагъ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу ШакIо Ащэмэз. — Аужрэ такъикъхэм анахьэу къыддэхъугъэр тикомандэ иешIакIэ къыгъотынымкIэ лъэпсэшIу зэришIырэр ары.
«Зэкъошныгъэм» текIоныгъэр апэрэ ешIэгъум къыщыдимыхыгъэми, зэхъокIыныгъэхэм шIуагъэ къатыщтэу тэлъытэ.

Апэрэ зэIукIэгъухэр

«Алания-2» — СКА – 2:2, «Спартак» Нл – «Мэщыкъу» — 2:2, «Биолог» — «Ессентуки» — 2:0, «Кубань-Холдинг» — «Чайка» — 1:0, «Ротор» — «Форте» — 2:0, «Легион» — «Черноморец» — ешIагъэхэп, чъэпыогъум и 11-м зэIукIэщтых.

Зичэзыу ешIэгъухэр

29.07
«Ессентуки» — «Кубань-Х»
30.07
СКА — «Зэкъошныгъ»
«Мэщыкъу» — «Черноморец»
«Спартак» Нл – «Ротор»
«Динамо» Ст – «Легион»
«Форте» — «Биолог»
«Чайка» — «Алания-2».