Шъэумэн Хьазрэт зэрэфэразэхэр медикхэм къаIуагъ

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэм и Президентыгъэу Шъэумэн Хьазрэтрэ шъолъырым имедицинэ учреждениехэм япащэхэмрэ яврачхэмрэ щаIукIагъэх.

А зэIукIэм хэлэжьагъ Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ хэтэу, Урысыем IофшIэ­нымкIэ и ЛIыхъужъэу, народнэ тхакIоу МэщбэшIэ Ис­хьакъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, республикэм и ЛIы­шъхьэ хигъэунэфыкIыгъ пандемием пэшIуекIогъэным Шъэумэн Хьазрэт иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэр.

«Зэпахырэ узым анахь зызщиушъомбгъугъэ лъэ­хъэнэ къиным, псауны­гъэм икъэухъумэн Iэзэгъу уц­хэр, медицинэ оборудо­ваниер, зыкъэухъумэжьыгъэным иамалхэр зы­щы­фимыкъущтыгъэхэм Шъэу­мэн Хьазрэт республикэм ишIогъэшхо къыригъэкIыгъ. Ковиднэ сымэджэщхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ, ахэм кислородыр, ИВЛ-м иаппаратхэр ыкIи нэмыкI­хэр къаIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ ащ бэ къытфишIагъэр. ИлъэситIум къыкIоцI, зыми илъэIу емыжэу, ежь игукъэкIкIэ республикэм имедучреждениехэм сомэ миллион 200-м ехъу къафитIупщыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

IэпыIэгъу къызэрафэ­хъугъэм пае лъэшэу меценатым зэрэфэразэхэр медицинэм иIофышIэхэм къыхагъэщыгъ ыкIи къа­Iотагъ Шъэумэн Хьазрэт иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ сымэджэщхэм зэхъокIыныгъэ инхэр а лъэхъэнэ гумэкIыгъом афашIынхэ зэралъэкIыгъэм фэгъэ­хьыгъэу. Къызэрэхагъэ­щыгъэмкIэ, Шъэумэн Хьазрэт ишIуагъэкIэ медицинэ оборудованиеу къызIэкIагъэхьан алъэкIыгъэм амал къытыгъ ковидым зимыушъомбгъунымкIэ. Непи республикэм щыпсэухэрэм ахэр къызфагъэфе­дэнхэ алъэкIы.

Шъэумэн Хьазрэт къызэгущыIэм сэнэхьатэу ха­хыгъэм фэшъыпкъэхэу, зышъхьамысыжьхэу медикхэм Iоф зэрашIагъэм пае зэрафэразэр къыхигъэщыгъ. Ащ дакIоу къы­Iуагъ игупсэ республикэм ищыIакIэ, ащ игъэхъагъэ­хэм ренэу зызэращигъэгъуазэрэр.

«Шъопсэу ясэIо врач­хэм, медсестрахэм, санитархэм, волонтер-ме­дик­хэм — лъэхъэнэ къиным республикэм щы­псэухэрэм игъом IэпыIэгъушхо язытыгъэхэм, ахэм япсау­ныгъэрэ ящыIэны­гъэрэ къэзгъэнэжьыгъэ­хэм», — къыIуагъ Шъэу­мэн Хьазрэт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.