Министрэм иапэрэ гуадзэ агъэнэфагъ

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м эконо­микэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Зауррэ министрэм иапэрэ гуадзэу агъэнэфагъэм­рэ ригъэблэгъагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ и УказкIэ Адыгэ Респуб­ликэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ иапэрэ годзэ IэнатIэ Iуагъэхьагъ Александр Павловскэр.

Республикэм и ЛIы­шъхьэ ведомствэм ыпа­шъхьэ ит пшъэрылъ шъхьа­Iэхэр къыгъэнэфагъэх ыкIи коман­дэу зэхащагъэм гъэхъэгъэшIухэр зэришIыщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

«Республикэм щыпсэу­рэ цIыфхэм ящыIакIэ зы­фэдэщтыр шъо Iоф зэрэ­шъушIэрэм бэкIэ зэре­лъытыгъэр къыжъугурыIон фае. Адыгэ Республи­кэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Минис­терствэ пшъэры­лъыбэ зэ­шIуихынэу къыпыщылъ: Адыгеим щыпхыращырэ къэралыгъо программэхэм, зэкI пIоми хъунэу, ынаIэ атетыщт. НепэкIэ командэ ныбжьыкIэм ипшъэрылъхэр дэ-гъоу ыгъэцэкIэнхэу, ведомствэми гъэхъагъэхэр ышIынхэу тащэгугъы», — къыIуагъ АР-м и ЛIы­шъхьэ.

Адыгэ Республикэм эко­номикэмкIэ иминист­рэу Шэуджэн Заур къызэ­риIуагъэмкIэ, апэрэ гуа­дзэм лъэныкъо заулэмэ яIофшIэн зэрэзэхэщагъэм ынаIэ тыригъэтыщт. Ахэм ахэхьэх стратегиер, къэралыгъо программэхэр щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ зэрэщыхъухэрэр, правовой ыкIи уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэныр.

Александр Павловскэм республикэм и ЛIышъхьэ цыхьэ къызэрэфишIыгъэм пае зэрэфэразэр къы­Iуагъ, пшъэрылъэу щытхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ишIэныгъи, иопыти ыгъэфедэнхэм зэрэфэхьазырыр къы­хигъэщыгъ.

ШъушIэным пай: Павловский Александр Сергей ыкъор 1983-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 18-м къалэу Мыекъуапэ къыщыхъугъ. 2004-рэ илъэсым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­ситетыр лъэныкъоу «Финансхэмрэ кредитхэмрэ» зыфиIорэмкIэ къыухыгъ. 2004-рэ илъэсым шэкIо­гъум къыщыублагъэу непэ нэс Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ и Министерствэ IэнэтIэ зэфэшъхьаф­хэр щиIыгъыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу