Джэгур язэIукIэпIэшIу

Адыгэ джэгухэр Мыекъуапэ щызэхащэхэу зэрэрагъэжьэжьыгъэм тегъэгушIо. ЛIэужхэр зэзыпхырэ Iофтхьабзэм ис­кусствэм ибаиныгъэхэр щы­Iэ­ныгъэм щылъегъэкIуатэх.

Пчыхьэ рэхьатым пщынаохэм пщынэр агъэбзэрабзэ, жъыум фэгъэзагъэхэм шъонт­рыпэхэр, пхъэкIычэхэр агъэжъынчых. ­Лъэпкъ орэдышъо мэкъамэм огум лъагэу зыщеIэты, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэфещэх. Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк щыкIорэ адыгэ джэгур хьатыякIоу Ерыгу Адам Iэпэ­Iэсэныгъэ ин хэлъэу зэрещэ. Пщынаохэм, къэшъуакIохэм зафегъазэ, лъэпкъ гупшысэ зыхэлъ гущыIэхэмкIэ егъэдаIох. Хъот Алинэрэ Къохъужъ Амерхъанрэ къэшъокIо кIэлэцIыкIухэр пчэгум къырагъэблагъэх. Ныб­жьыкIэхэм яхьатыякIох Пэрэныкъо Саидэрэ Уэрзэлъы Раульрэ.

Тыркуем, Израиль, Москва, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэ хьакIэхэр пчыхьэзэхахьэм щытлъэгъугъэх. Ацумыжъ Сюзанэ Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щыщ. Илъэс зэфэшъхьафхэм Израиль щыIагъэхэу Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ, Натхъо Светланэ, нэмыкIхэри Ацумыжъ Сюзанэ игъусэх.

— Адыгэ джэгум дахэу къыщэшъох, тигуа­пэу теплъы. Мы мафэхэм Тыркуем иадыгэ къэшъуакIохэр Израиль къэкIуагъэх, тикъуа­джэ щызэхащэгъэ фестивалым хэлажьэх. Мыекъуапэ щыслъэгъурэр сшIогъэ­шIэгъон, Израиль згъэзэжьмэ къэбархэр къафэсIотэжьыщтых, — къытиIуагъ Ацумыжъ Сюзанэ.

Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ, респуб­ликэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, ансамблэу «Абрекхэм» ихудожественнэ пащэу ТхьакIумэщэ Налбек зэхэщэн Iофыгъохэм апылъых.

Зэкъошныгъэм ипчэгу щыкIощт

— Зичэзыу адыгэ джэгур Зэкъошныгъэм ипчэгу щызэхатщэ тшIоигъу. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу бэдзэогъум и 27-м адыгэ джэгоу тиIэщтым игъэкIотыгъэу зыфэтэгъэхьазыры, — къытаIуагъ Цэй Розэрэ ЛIымыщэкъо Рэмэзанрэ.

КъэшъуакIохэр

«ЗэфакIор», «ХьакIулащэр», «Лъэпэры­шъор», нэмыкI къашъохэр ныбжьыкIэхэм дэгъоу къашIыгъэх, джэгум нэбгырабэ хэлэ­жьагъ. Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, осэшI купым ипащэу Хъот Юныс анахь дахэу къэшъуагъэхэм къащытхъугъ. Милана Дешинамрэ ЛIышэ Дамиррэ апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

КIэлэцIыкIухэри, ныбжьыкIэхэри гум рихьэу къызэрэшъохэрэм дакIоу, лъэпкъ шэн-­хабзэхэр дэгъоу зэрахьэх. Зэрэфэпагъэхэм улъыплъэмэ, уагъэгушIо. Къашъор лъэпкъ ис­кусствэм зэрепхыгъэр адыгэ джэгум къы­щагъэлъагъо.

ШэнышIу зэрэхъугъэу, адыгэ джэгур «Удж хъураекIэ» аухыгъ.

ШъунаIэ тешъудз: бэдзэогъум и 27-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м Зэкъошныгъэм ­ипчэгу концерт щыкIощт. Пчыхьэзэхахьэм адыгэ джэгушхо щызэхащэщт. Шъукъебла-гъэх Iоф­тхьабзэм.