Пшъашъэхэм яджэрз

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ Москва щыкIогъэ хэгъэгу зэнэкъокъум хэлэжьагъ.

Илъэс 15 — 16 зыныбжь пшъашъэхэм трекым щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэм яIэпэ­Iэсэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ.

АР-м ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Анна Радуненко, Мария Брюховам, Диа­на Гейко, Милана Максимчук ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Типшъашъэхэм тафэгушIо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.