Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъ

Бэдзэогъум и 21 — 25-м Кобл Якъубэ фэ­гъэхьыгъэу дзюдомкIэ дунэе шIэжь зэнэкъокъур Мыекъуапэ щыкIощт.

Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие, Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Адыгеим дзюдомкIэ и Федерацие, Адыгэ къэралыгъо университетым, физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ Институтым зэ­нэкъокъур зэхащэ.

Спортым щыцIэрыIохэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр Тюмень, Санкт-Петербург, Красноярскэ мыгъэ ащыкIуагъэх. Я IХ-рэ дунэе зэнэкъокъухэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом щыкIощт­хэм бэнэкIо 400 фэдиз ахэлэ­жьэщт.

— Спорт Унэшхор Мыекъуапэ щагъэпсыным Кобл Якъубэ кIэщакIо зэрэфэхъугъагъэр дэгъоу тыгу къэкIыжьы, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэр, спортым ехьылIэгъэ егъэджэнхэр спорт Унэшхом щызэхащэнхэу Кобл Якъубэ мурадхэр иIагъэх. Ежь къымылъэгъужьыгъэми, игу­хэлъхэр къыддэхъугъэх. Адыгеир дзюдомкIэ, самбэмкIэ Урысыем игупчэхэм ащыщ. Республикэм щапIугъэхэм Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм язэнэкъо­къухэм апэрэ чIыпIэхэр къаща­хьыгъэх. Кобл Якъубэ ригъэжьэгъэ Iофыр Адыгеим щылъагъэ­кIуатэ.

ЗэIукIэгъухэр

Бэдзэогъум и 23-м зэнэкъо-къур Мыекъуапэ щырагъэжьэщт. Килограмм 60, 66-рэ, 73-рэ къэ­зы­щэчырэ хъулъфыгъэхэр, кг 63-рэ, 70-рэ, 78-р, 78-м нахьыбэ къэзыщэчырэ бзылъфыгъэхэр апэрэ мафэм бэнэщтых.

Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, апэрэ чIыпIэхэр купхэм къащыдэзыхыхэрэм сомэ мини 100 зырыз афагъэшъошэщт. ЯтIонэрэ хъугъэхэм сомэ мин 50 зырыз, ящэнэрэр зыхьыхэрэм сомэ мин 25-рэ зырыз аратыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ дунэе зэ­Iу­кIэгъухэр Мыекъуапэ зэрэщы­зэхащэхэрэм мэхьэнэ ин иIэу ылъы­тагъ. Профессиональнэ спорт­сменхэм ядунэе зэIукIэгъу­хэр апэрэу Мыекъуапэ щыкIощтых.

Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу я ХХ-рэ лIэшIэгъум къыхахыгъэ Кобл Якъубэ игъэ­хъагъэхэр гъашIэм щыхэкIокIэщтхэп. ИIофшIагъэ зызэриушъом­бгъурэр дунаим щашIэ.

— Дзюдор зыгу рихьыхэрэр Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу «Кобл Якъуб» зыфиIорэм бэдзэогъум и 23 — 24-м къетэгъэблагъэх. ЗэIукIэ­гъухэр мафэм сыхьатыр 11-м рагъэжьэщтых. Медальхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIэух бэнэ­гъухэр пчыхьэм сыхьатыр 5-м аублэщтых, — къыIуагъ ти ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

Физкультурэм, спортым апыщагъэхэр зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэм яплъынхэу, дэгъоу загъэпсэфынэу афэтэIо.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, спорт псэуалъэу тиIэхэм зэхъокIыныгъэ инхэр зэрафэхъугъэхэм, зэнэ­къокъу гъэшIэгъонхэр зэрэзэхащэхэрэм тагъэгушIо.