Зэнэкъокъур рагъэжьагъ

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм 2022 — 2023-рэ илъэс ешIэгъур рагъэжьагъ.

Апэрэ ешIэгъухэр

Бэдзэогъум и 15 — 17-м апэрэ зэIукIэгъухэр футбол клубхэм яIагъэх, кIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Химки» — «Зенит» — 1:1, ЦСКА — «Урал» — 2:0, «Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:4, «Ахмат» — «Спартак» — 1:1, «Торпедо» — «Шъачэ» — 1:3, «Локомотив» — «Пари-НН» — 1:1, «Краснодар» — «Факел» — 2:2, «Динамо» — «ростов» — 1:1.

«Зенит» иешIакIоу Вендел Урысыем испорт итарихъ шIукIэ хэхьагъ. Я 17-рэ такъикъым «Химки» икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ. 2022 — 2023–рэ илъэс зэнэкъокъум апэрэ Iэгуаор хъагъэм зэрэридзагъэм фэшI Вендел «Зенит» иешIакIохэр, спортым пыщагъэхэр фэгушIуагъэх.

ЕшIапIэм къихьэгъэ къодыеу Мырзэ Резыуан «Зенит» икъэлапчъэ пэчыжьэу дауи, Iэгуаор дидзагъ, 1:1-у зэIукIэгъур аухыгъ.

«Ахмат» ыкIи «Спартак» Гроз­нэм щызэдешIагъэх. Тимофеевым я 45+3 такъикъым «Спартак» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Мозес я 83-рэ такъикъым пчъагъэр зэфэдиз ышIыжьыгъ — 1:1.

Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ икомандэ «Торпедэм» Москва щыIукIагъ, 3:1-у текIуагъ. Цал­ла­говым, Сарвели «Торпедэм» икъэлапчъэ Iэгуаор зырызэ да­дзагъ. Пчъагъэр 1:2 хъугъэу я 90+4 такъикъым Мелкадзе ящэ­нэрэ Iэгуаор хъагъэм дидзагъ.

«Краснодар», «Динамэм», фэшъхьаф клубхэм яешIакIэ зэрэхагъэхъощтыр тренер шъхьаIэхэм къаIуагъ. «Краснодар» «Факел» зыдешIэм, зэIукIэгъум нэбгырэ мин 16-м нахьыбэ еплъыгъ. «Динамэм» изэIукIэгъу нэбгырэ мин 15-м нахьыбэ лъыплъагъ.

«Спартак», «Динамэм» ЦСКА-м, «Торпедэм», «Пари НН-м», «Локомотив», «Шъачэ», нэмыкIхэм ятренер шъхьаIэхэр зэблахъу­гъэхэу илъэс зэнэкъокъур рагъэ­жьагъ, шIуагъэ ащ къытыщтмэ щыIэныгъэм къыгъэлъэгъощт.

Я 2-рэ зэIукIэгъухэр
22.07
«Зенит» — «Кр. Советов»
23.07
ЦСКА — «Шъачэ»
«Оренбург» — «Урал»
«Краснодар» — «Спартак»
24.07
«Химки» — «Пари-НН»
»Динамо» — «Торпедо»
«Ахмат» — «Факел»
«Локомотив» — «Ростов».