МэфэкIым исурэтхэр

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Мини­стер­ствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ бэдзэогъум и 21-м зэхахьэ щыкIощт.

Къэугупшысыгъэ ыкIи бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэмкIэ Адыгэ Республикэм щыкIогъэ зэнэкъокъум икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъу­рэм ехьылIэгъэ зэнэкъокъум сурэтышIхэр чанэу хэлэжьагъэх.

Живописым, графикэм, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм афэгъэ­хьыгъэу зэхащэгъэ зэнэкъокъум сурэтышIхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Сулейманова Фатимэ осэшI купым пэщэныгъэ дызэрихьагъ.

Бырсыр Абдулахь, Ирина Бредихинам, Гъогунэкъо Мурат зэнэкъо­къум апэрэ чIыпIэхэр къыщыдахыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщых Хъуажъ Рэмэзан, Борис Воронкиныр, Елена Абакумовар, Къуанэ Аслъан, нэмыкIхэри.

ЩытхъуцIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыщтых. Сурэтхэм якъэгъэлъэгъон бэдзэогъум и 21-м къыщегъэжьагъэу шышъхьэIум и 14-м нэс Мыекъуапэ щыкIощт.