Апэрэ Президентыр тищысэшIу

Я V-рэ Дунэе кинофестивалыр бэдзэогъум и 15-м Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Коммерческэу щытэп, автономнэ организациеу «Фестиваль плюс» зыфиIорэм Iофтхьабзэр зэхищагъ.

Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан ехьылIэгъэ документальнэ фильмэмкIэ фестивалыр къызэIуахыгъ. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэ­рэхъурэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэ­гъоным уегъэгъуазэ, щыIэныгъэм куоу ухещэ.

Джарымэ Аслъан иIэнатIэ зыIутыгъэ лъэхъаныр Адыгеим щыкIогъэ зэхъокIыныгъэ инмэ япхыгъ. Адыгеир Краснодар краим къыхэкIыжьи, республикэ хъугъэ. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу псэуным фэшI Парламентыр хадзыгъ. Конституциер, Гимныр, Гербыр хэбзэ унашъокIэ ашта­гъэх, республикэм быракъ иIэ хъугъэ.

Республикэр ылъэ теуцоным, ыпэкIэ лъыкIотэным фэшI Президентэу Джарымэ Аслъан зэхэщэн Iофхэр зэригъэцакIэщты­гъэхэр фильмэм къеIуатэ.

Лъэхъаныр рэхьатыгъэп. Грузи­ер заокIэ Абхъазым ичIыгу ихьагъ, Iашэр гъэтIылъыгъэным, мамыр щыIакIэм игъогу техьа­жьынхэм Джарымэ Аслъан чанэу хэлэ­жьагъ. Адыгеим щыщ гуфакIохэр Абхъазым къоуцуагъэх, ар шъхьафит хъужьыгъэ, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу мамырэу мэпсэу.

Фильмэм Адыгеим и Парламент иапэрэ Тхьаматэу ЛIыIужъу Адам, АР-м иапэрэ Премьер-министрэу Николай Педан, Адыгеим ыцIэкIэ РСФСР-м идепутатэу Нэхэе Аскэр, республикэм и Премьер-министрэу щытыгъэ Тхьаркъохъо Мухьарбый, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу илъэсыбэрэ Iоф зышIэгъэ Хъунэго Рэщыд, Джарымэ Ас­лъан ишъхьэгъусэу Джарымэ Фатим, шIэныгъэжьэу Агъыржьэнэкъо Симхъан, АР-м культурэмкIэ иминистрэу щытыгъэ Чэмышъо Гъазый, нэмыкIхэм яеплъыкIэхэр къыщаIотагъэх.

Адыгеим ичIыопс зэрэдахэр, зэгурыIоныгъэ ахэлъэу лъэпкъыбэ зэрэщыпсэурэр, Джарымэ Аслъан егъэжьэпIэшIоу ышIыгъэ­хэр республикэм зэрэщылъагъэ­кIуатэхэрэр фильмэм къегъэлъагъох.

ЕплъыкIэхэр

Фильмэр Мыекъуапэ къызыщагъэлъагъом ыуж зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Джарымэ Фатимэ, Агъыржьэнэкъо Симхъан, те­лера­диокомпаниеу «Пшызэ ижъуагъу» зыфиIорэм ипащэу, фильмэр зы­гъэхьазырыгъэу Александр Богачевыр, Адыгэ Респуб­ликэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу Хъот Юныс, искусствэм хэхъоныгъэ ышIыным пылъ организациеу «Фестиваль плюсым» ипащэу Виталий Карякиныр, режиссерэу Нэгъаплъэ Аскэрбый.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэ­кIэкIо куп ыцIэкIэ зэхахьэм къы­щыгущыIагъэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс Джарымэ Аслъан къытегущыIэзэ, спортым гъэхъагъэу щишIыгъэхэр хигъэунэфыкIыгъэх. АдыгэхэмкIэ СССР-м самбэмкIэ спортым имастер апэу хъугъэр Шъхьэфыжь Къэплъан, ятIонэрэр Джарымэ Аслъан.

Спортым иветеранхэм я Дунэе зэнэкъокъу Джарымэ Аслъан апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. А лъэхъаным А. Джарымэр респуб­ликэм и Президентэу щытыгъ.

Фильмэм уеплъынкIэ гъэшIэгъонэу гъэпсыгъэ. ЩыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэр гум къегущыIыкIых.

Я V-рэ Дунэе фестивалым нэмыкI фильмэхэри къыщагъэлъэ­гъуагъэх. Бэдзэогъум и 23-м Джарымэ Аслъан ехьылIэгъэ фильмэр, фэшъхьафхэри Мыекъуа­пэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» къыщагъэлъэгъощтых.