IэпыIэгъур афагъэпсыгъ

2022-рэ илъэсым иапэрэ мэзих къыкIоцI Адыгеим щыпсэоу унэгъо 1358-мэ ны мылъкум исертификат афагъэпсыгъ. Ахэм ащыщэу 756-мэ апэрэр, унэгъо 602-мэ ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ сабыйхэр къафэхъугъэх.

Ны мылъкур ыгъэфедэмэ зышIоигъоу лъэIу тхылъыр къэзытыгъэхэм ахъщэу афатIупщыгъэр пстэумкIи сомэ миллион 498-рэ мин 324-м ехъу.

Анахьыбэу ны мылъкур зыпэIуагъа­хьэрэр псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу шIыгъэныр ары. Ащ фэдэ гухэлъ яIэу унэгъо 898-мэ тхылъхэр агъэпсыгъэх. Ар сертификатыр къызэратыгъэхэм япроцент 60-м ехъу. Ны мылъкум къы­хэхыгъэ ахъщэр мазэ къэс къафэкIонэу унэгъо 526-мэ лъэIу тхылъхэр къаты­гъэх, кIэлэцIыкIум гъэсэныгъэ егъэгъотыгъэным пэIузгъахьэмэ зышIоигъор 66-рэ мэхъу, ным ипенсие зыщызэIукIэрэм зыгъэкIуагъэр зы унагъу.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм къыщыдэлъы­тэгъэ ахъщэр кIэлэцIыкIур еджапIэм чIэмыхьэзэ гъэсэныгъэ егъэгъотыгъэным, сэкъатныгъэ зиIэ сабыир щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэным пае ищыкIэгъэщтхэм е псэупIэ къыращэфынэу банкым чIыфэ къыIахыным пае апэрэ взносэу ашIыщтым апэIуагъэхьанэу унагъохэр фитых, ащ къыхэхыгъэ ахъщэ мазэм къафэкIонэу агъэпсын амали яIэ хъугъэ. Мыхэм анэмыкIэу программэм къыщыдэлъытагъэхэм ащыщ пэIуигъахьэмэ зышIоигъор сабыим ыныбжь илъэси 3 мэхъуфэкIэ ежэн фае.

БлэкIыгъэ илъэсым къыщыублагъэу ны мылъкум исертификат икъыдэхын IофшIэгъу мэфи 5-кIэ гъэпсыгъэ хъунэу унашъо къыдэкIыгъ. Джащ фэдэу унагъом ны мылъкур ыгъэфедэнэу лъэIу тхылъыр къызитыкIэ, мэфи 10 нахьыбэ темышIэу тхылъхэр фэгъэпсыгъэнхэ фаеу ащ къыщеIо.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.