Орэдыр тарихъым къыщежьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыер» Адыгеим и Мафэхэу Москва щыкIуагъэхэм ахэлэжьагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм ФедерациемкIэ Советым икъулыкъушIэхэр, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим илIыкIохэр, культурэм иIофышIэхэр, нэмыкI­хэри хэлэжьагъэх.

Лъэпкъ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэр хэушъхьафыкIыгъэу зэ­IукIэгъум къыщагъэлъэгъуагъэх. Пхъэм, гъучIым, шэкIым, фэшъхьафхэм ахэшIыкIыгъэ дышъэ­идагъэхэр пчыхьэзэхахьэм къэкIуагъэхэм ашIогъэшIэгъоныгъэх.

ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр зыIукIагъэхэм ащыщых дунаим щыцIэрыIо лъэпкъ IэпэIасэу Еутых Асе, хэдыкIынхэм апыщэгъэ ныбжьыкIэу Цэй Фаризэ, фэшъхьафхэри.

АР-м и Къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт, Хьатх Къо­кIасэ афэгъэхьыгъэхэр, нэмыкI ижъырэ адыгэ орэдхэр ыгъэ­жъын­чыгъэх.

Урысыем, Адыгеим, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, композиторэу Нэхэе Аслъан ипроизведениеу «Ныдэлъф мэкъамэхэр», нартхэм афэгъэхьыгъэ рапсодиеу оркестрэм пае ытхыгъэр, нэмыкIхэри ансамблэм къыIуа­гъэх.

— Адыгэхэм ятарихъ, яискусствэ, яшэн-хабзэхэр тиорэдхэмкIэ цIыфхэм алъытэгъэIэсых. Къэралыгъо гъэпсыкIэ тиIэу тыпсэузэ хэхъоныгъэу тшIыгъэ­хэм гуетыныгъэ ин къытхалъхьэ, — къытиIуагъ композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъо­шэгъэ Нэхэе Аслъан. — Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм яшIуагъэкIэ мылъкоу тиIэм хэхъо, автобус зэтегъэпсыхьагъ къытфащэфыгъ, музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр тэгъэкIэжьых, творчест­вэм зетэгъэушъомбгъу.

«Ислъамыем» иконцертхэр Адыгеим, Урысыем ишъолъыр­хэм ащыкIощтых. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехьылIэгъэ пчыхьэзэхахьэм зыфегъэхьазыры.