Къэгъэлъэгъонхэм аригъэхъузэ…

Мы аужырэ илъэси 5-м Адыгэ Республикэм цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэ квадрат метрэ миллион 1,5-рэ щатыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым а пчъагъэр квадрат метрэ мин 307-рэ хъущтыгъэ, къыпэрэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар процент 20-кIэ нахьыб.

Мыгъи а къэгъэлъэгъоным рагъэхъущт, агъэнэфэгъэгъэ квадрат метрэ мин 310-м ычIыпIэ мин 500 атыщт. Илъэсэу тызыхэтым имэзих пштэмэ, псэупIэ квадрат метрэ мин 344-рэ атыгъах, блэкIыгъэ илъэ­сым зэрэпсаоу а пчъагъэр мин 307-рэ хъущтыгъэ. Илъэсым ыкIэм нэс республикэм щыпсэурэ зы нэбгырэм зы квадрат метрэ телъытэгъэным икъэгъэлъэгъон къыфэкIонхэу зэрэра­хъухьэрэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыIуагъ ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыщыгущыIэзэ.

— Мы илъэсым псэупIэм итынкIэ Адыгеим къэралыгъом пэрытныгъэ щиубытынэу сегупшысэ, — къыIуагъ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм. — Республикэм гъэхъагъэу иIэхэр ащ щыпсэурэ цIыфхэм ыкIи АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ шъолъыр командэм яIофшIэн епхыгъэх.