Гупшысэр лъэхъаным епхыгъ

Къаугупшысыгъэ искусствэхэр портретхэм къащыгъэлъэгъонхэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр Мыекъуапэ щызэхащагъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ живописым, графикэм, скульптурэм, бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэм яхьы­лIэгъэ IофшIэгъэ 80 фэдиз щытлъэгъугъ. Къыблэм исурэтышI 37-мэ яIэпэIэсэныгъэ анахьэу къыхэдгъэщырэр цIыфым ипсэукIэ, щыIэныгъэр сурэтхэмкIэ IупкIэу къызэрэтлъагъэIэсырэр ары.
А. Къуанэм МэщэбшIэ Ис­хьакъ тырихыгъэ сурэтым «Тха­кIом игупшысэхэр» фиусыгъ. И. МэщбашIэр чIыопсым хаплъэ, гукIэ зылъыIэсырэр тхьапэм ригъэкIущтэу тэлъытэ. ЦIыф цIэрыIохэу Тхьабысым Умарэ, Шъэожъ Розэ, Къуекъо Налбый, Нэгумэ Шорэ, нэмыкI­хэм ясурэтхэр лъэгъупхъэх. Апашъхьэ ущытэу ящыIэныгъэ уфызэп­лъэкIыжьы. Бырсыр Абдулахь иIофшIагъэу Беданыкъо Муталибэ фэгъэхьыгъэр 1985-рэ илъэсым ышIыгъ. А лъэхъаным щыIэныгъэм еплъыкIэу фыриIагъэр непэрэ уахътэм къырип­хыжьы шIоигъоу А. Быр­сырым зэгъэпшэнхэр ешIых. Iоф­шIэным ицIыф ынэгу зэIухыгъэу нэплъэ­гъум ит.

Бырсыр Абдулахьрэ общественнэ IофышIэшхоу МэщфэшIу Нэдждэтрэ сурэтхэм яплъыхэзэ язэдэгущыIэгъу къыушыхьатыгъэр исэнэхьат фэшъып­къэр имурадхэм нахьышIоу афэкIон зэрилъэ­кIырэр ары.

М. Тыгъужъым исурэтхэу «Адыиф», «Къызбэч» зыфи­Iо­­хэрэр лъэпкъым ифольклор, итарихъ щыщых. Къызбэч шыу блан, дахэу фэпагъэ, уегъэгу­шхо. Адыиф исурэт уеплъызэ, гъыбзэ орэдэу къыфаIорэр, шым тес псэлъыхъом ыгу ихъы­кIырэр гум «щэчэрэгъух». ШIулъэгъу къабзэм зэфищагъэх, ау янасып зыдалъэ­гъужьынэу уахътэ къякIугъэп…

М. Гъогунэкъом иIэшIагъэу «Поэмэм икъэхъукIэ» гъашIэм жъы щыхъурэп. Бзылъфыгъэм, хъулъфыгъэм ящыIакIэ епхыгъэ едзыгъохэр, щагум дэт былымхэр къегъэлъагъох. Р. Хъуажъым текIоны­гъэр къыдэзыхыгъэм исурэт пхъэм хишIы­кIыгъ. ЛIы­хъужъныгъэм цIыфыр зэрипIурэр IофшIагъэм IэшIэхэу къыхэ­огъэщы.

Т. Къатым, Э. Овчаренкэм, Б. Воронкиным, А. Манакьян, А. Хьапыщтэм, В. Баркиным, В. Ждановым, А. Шекоян, Г. Бжьэумыхъум, фэшъхьафхэм ятворчествэ гум рехьы. Фондым къыхахыгъэ IофшIагъэхэр бэ­дзэогъум и 17-м нэс Мыекъуа­пэ къыщагъэлъэгъощтых.