Кристинэ ижъуагъо фэкIо

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ия 5-рэ курс щеджэрэ Кристина Дюбинар Урысыем ия VIII-рэ Гъэмэфэ Универсиадэ хэлэжьагъ.

Бэдзэогъум и 7 – 10-м тхэквондомкIэ зэнэкъокъоу Ульяновскэ щыкIуагъэм, кг 67-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп, Кристина Дюбинам ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Спортышхом гъэхъагъэ щызы­шIыгъэхэм, Универсиадэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм Ульяновскэ хэкум игубернаторэу Алексей Русских къафэгушIуагъ, медальхэр аритыжьыгъэх.

Олимпиадэ джэгунхэм ахэхьэрэ спорт лъэпкъэу тхэквондомкIэ (ВТФ) «Универсиада-2022-м» Урысыем иапшъэрэ еджэпIэ 28-мэ ястуденти 107-рэ хэлэжьагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 19-мэ къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр медальхэм афэбэнагъэх. Хъулъфыгъэхэри, пшъашъэхэри яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу купи 4-мэ ащызэIукIагъэх.

СпортымкIэ мастерэу Кристина Дюбинам тхэквондомкIэ, кг 73-рэ, зэIукIэгъухэм иIэпэIэсэныгъэ къащегъэлъагъо. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт. 2015 – 2017-рэ илъэсхэм Урысыем изэнэкъокъухэм джэрзыр къащихьыгъ. 2021-рэ илъэсым Урысыем ия VII-рэ Универсиадэ дышъэр къыщыфагъэшъошагъ.

— Тхэквондом хэгъозэгъэ тре­нерэу Василий Есиныр ипащэу Кристина Дюбинам иухьазырыныгъэ хегъахъо, тиспорт еджапIэ зыщегъасэ. Адыгэ Республикэм испортсмен анахь дэгъуи 10-у 2021-рэ илъэсым къыхахыгъэхэм ащыщ. ФизкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ Институтым щеджэзэ, общественнэ пшъэрылъхэр егъэцакIэх. Урысыем ишъолъырхэм язэнэкъокъухэм тахэлажьэ зыхъу­кIэ, зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъу, студентхэм спортым зыфагъэсэнымкIэ ишIуа­гъэ арегъэкIы, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм испорт еджа­пIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс.

Урысыем тхэквондомкIэ и Федерацие ипащэ ыцIэкIэ агъэ­нэ­фэгъэ Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ дунэе зэIукIэгъоу Щэрджэскъалэ щызэхащэщтым Кристина Дюбинам зыфегъэхьазыры. Мы мафэхэм Архыз щыIэу егъэджэн зэхахьэм иIэпэIэсэныгъэ щыхегъахъо.

Iоныгъо мазэм Урысыем тхэквондомкIэ изэнэкъокъу Налщык щыкIощт. Хэгъэгум изэIукIэгъухэр гъэшIэгъон хъущтхэу К. Дюбинам елъытэ. Кристи­на спортышхом гъэхъагъэу щишIырэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фегъэхьы.

— ТиеджапIэ ипащэу Хъот Юныс, тренерэу Василий Есиным, спортым щысиIэ ныбджэгъухэу IэпыIэгъу къысфэхъухэрэм, кIэлэегъаджэхэм сафэраз, — къыти­Iуагъ Кристина Дюбинам. – Тиреспубликэ дахэ, лъэпкъыбэ зэгурыIоу щэпсэу, спорт псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэхэр итых. Зэнэ­къокъу инхэм зафэдгъэхьазырынымкIэ амалышIухэр тиIэх. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «тхьа­уегъэпсэу» есIожьы сшIоигъу, — къытиIуагъ Кристина Дюбинам.

— Кристина Дюбинар пшъэшъэ гъэсагъ, адыгэ шэн-хабзэхэр зэрегъашIэх, нахьыжъхэм лъытэныгъэ афешIы. Ансамблэ цIэры­Iохэу «Налмэсым», «Ислъамыем», «Мыекъуапэ инэфылъэхэм», нэмыкIхэм алъэплъэ, адыгэ, урыс къашъохэр къешIых, — тизэдэ­гущыIэгъу лъегъэкIуатэ Хъот Юныс.

Искусствэмрэ спортымрэ язэпхыныгъэхэр зыгъэпытэрэ К. Дю­бинар спортышхом илъэгапIэхэм алъыIэсынэу, ижъуагъо «къыщыдихынэу», насыпышIо хъунэу тыфэлъаIо.