Хэхъоныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъоу «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIоу щыIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгэ Республикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIохэрэм яIофтхьэбзэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщыгъ.

Адыгеим илIыкIохэм шIуфэс къарихызэ ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр республикэм щыпсэурэ пстэуми къафэгушIуагъ Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэшI, мамырныгъэ, щыIэкIэшIу яIэу псэунхэу къафэлъэIуагъ.

«Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ кIочIакIэ мэфэкIым къыхилъхьанэу сыфай, республикэм щыпсэухэрэм нахь щыIэкIэшIу яIэнэу сафэлъаIо. Рес­публикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэхэм пшъэ­рылъыбэмэ язэшIохынкIэ яшIуагъэ къэ­кIонэу сэгугъэ», — къыIуагъ Валентина Матвиенкэм.

ФедерациемкIэ Советым испикер ипсалъэ къыщыхигъэщыгъэх Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэмкIэ гъэхъагъэу ыкIи гугъапIэу иIэхэр, ащ дакIоу экономикэмкIэ, социальнэ ыкIи общественнэ-политикэ лъэныкъохэмкIэ къыдэхъугъэхэр. Валентина Матвиенкэм къызэриIуагъэмкIэ, анахь мэхьанэ зиIэ лъэныкъо заулэхэмкIэ: экономи­кэм хэпшIыкIэу зыкъызэриIэтырэмкIэ, инвестициехэр къызэрэIэ­кIахьэхэрэмкIэ, псэолъэшIыным, цIыф­хэр зычIэсыщтхэ унэхэм, гъогу­хэм яшIын, инфраструктурэм игъэ­псын псынкIэу зэрагъэцакIэ­хэрэмкIэ Урысыем апэрэ чIыпIэхэр щызыубытхэрэм республикэр ахэхьэ.

«ЦIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм яшIын­кIэ ыкIи шапхъэр — зы нэбгырэм квадрат метрэ тефэныр — гъэцэ­кIэгъэ­нымкIэ Адыгеим хэгъэгум апэрэ чIыпIэр мы илъэсым щиубытынэу сэгугъэ. — Республикэм игъэхъагъэ­хэр зэкIэ Адыгеим ис пстэуми Iофэу ашIэ­рэм икIэухых, Iо хэлъэп, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ командэу Iофхэм ягъэзекIон фэгъэзагъэми ипшъэрылъхэр дэгъоу зэри­гъэцакIэхэрэм ар епхыгъэу щыт», — къыIуагъ Валентина Матвиенкэм.

Валентина Матвиенкэм Адыгеир шъо­лъыр-пионерэу ылъытагъ брендэу иIэм — адыгэ къуаем икъэухъумэнкIэ. Джащ фэдэу цIыфхэр щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым зэрэпылъхэм, ащкIэ Iофыгъуабэ Адыгеим зэрэщызэшIуахырэм яшIуагъэкIэ нэмыкI шъолъырхэм республикэр щысэ афэхъун ылъэкIыщт. Джыри Адыгеир зэрыгушхорэ лъэныкъохэм ащыщ ичIыопс баиныгъэхэр. НепэкIэ къэпIон хъумэ, илъэсым зекIоу ащ къакIохэрэм япчъагъэ ежь Адыгеим щыпсэухэрэм япчъагъэ шъхьадэкIы. Туризмэм тапэкIи зегъэ­ушъом­бгъугъэным пае тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет зэрар фэмыхъунхэм, ар къэухъумэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр Валентина Матвиенкэм къыхигъэщыгъ.

Анахь пшъэрылъ шъхьаIэхэу В. Матвиенкэм къыгъэнэфагъэхэм ащыщых бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ нахь лъэшэу IэпыIэгъу ятыгъэныр, сабыйхэр зэрыс унагъохэм, социальнэ инфраструктурэм яхэхъоныгъэ джыри нахь лъэшэу анаIэ атырагъэтыныр.

ФедерациемкIэ Советым испикер къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгэ Респуб­ликэм инвестициехэр нахьыбэу гъэфедэгъэнхэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты. МыщкIэ къыхэгъэщыгъэн фае инфраструктурнэ программэ инхэм, электросетевой комплексым ыкIи газгощыпIэ сетьхэм ягъэкIэжьын анахьэу анаIэ зэратырадзагъэр.

«Республикэр кIэщакIо зыфэхъугъэ, игъо ылъэгъугъэ Iофыгъохэр зэкIэ ищыкIагъэхэу щытых. Унашъохэми ахэр къащыдэшъулъытэнхэу сышъо­лъэIу. Iофыгъохэу тызтегущыIагъэ­хэр зэшIохыгъэ зыхъухэкIэ, Адыгеими хэхъоныгъэ тапэкIи ышIыным те­гъэпсыхьэгъэ амалхэр ыгъотыщтых», — къыIуагъ Валентина Матвиенкэм.

Зэхэсыгъом илъэхъан псалъэ къа­шIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ. Iофыгъохэм ятегущыIэн фэхъугъэ кIэуххэмкIэ сенаторхэм унашъоу «Адыгэ Республикэм исоциальнэ- экономикэ хэхъо­ныгъэ къэралыгъо Iэпы­Iэгъу етыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм ипроект аштагъ.

ИкIэухым ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм Рэзэныгъэ тхылъ аритыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу