«Ромекс-Теучежский» зыфиIорэ паркым ишIын макIо

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зыщэIэм пшъэрылъыбэмэ язэшIохын фытегъэпсыхьэгъэ паркэу «Ромекс-Теучежский» зыфиIорэм ишIын зыщыкIорэ чIыпIэм щыIагъ.

IофшIэнхэм якIон зыщагъэгъо­зэнэу къэкIуагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Теуцожь районым ипащэу Хьачмамыкъо Азамат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым мы илъэсым мэкъуогъум а инвестиционнэ проектым изэшIохын фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

Сомэ миллиарди 6,2-рэ фэдиз зыпэIухьащт проектымкIэ гъомылэпхъэ ыкIи мыгъомылэпхъэ товархэр зычIэлъыщтхэ псэуалъэ агъэпсыщт, ар сатыушIыпIэ интернет-тучанэу OZON-м бэджэндэу ратыщт. 2023-рэ илъэсым а комплексыр атIупщынэу рахъу­хьагъ. Ащ квадрат метрэ мини 108-рэ фэдиз ыубытыщт. Бэджэндэу зыштэщтым сомэ миллиарди 2,2-рэ етIани ащ къыхигъэ­хъощт, IофшIэпIэ чIыпIэхэр 2000-м нагъэсын мурад яI.

Компаниехэу «Ромекс» ха­хьэхэрэм япрезидентэу Алексей Прокопенкэм республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ псэолъэ­шIыныр зэрэкIорэм фэгъэхьы­гъэу. Графикым диштэу Iофхэр гъэцэкIагъэ мэхъух, инженер сетьхэр агъэтIылъыгъахэх, а 1-рэ ыкIи я 2-рэ чэзыухэмкIэ унэ шъхьаIэхэм алъапсэ агъэчъыгъ, унэ бгыпкъхэр, унашъхьэр хьазырых. Инвесторхэм сомэ миллиарди 2-м ехъу аIэ къырагъэ­хьэгъах.

«Мы инвестпроектыр гъэхъа­гъэ хэлъэу гъэцэкIагъэ зыхъу­кIэ республикэм IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр иIэ хъущтых, хэб­зэIахь ахъщэр бюджетым ихьащт, экономикэм инэмыкI отраслэхэми ахэм яшIуагъэ якIыщт. Компаниеу «Ромекс» цыхьэшIэгъу гъусэгъоу зыкъы­гъэлъэгъуагъ, бизнесымкIэ анахь чIыпIэ хьылъэхэми ипшъэрылъхэр икъоу зэригъэ­цэкIэщтхэм ренэу ынаIэ те­тыгъ. Проектым мэхьанэу иIэр къыдэтлъытэзэ, административнэ ыкIи инфраструктурнэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ инвесторым лъэныкъо пстэумкIи тишIуагъэ етэгъэкIы. Къэралыгъо IэпыIэгъумкIи Iоф­тхьабзэхэр зетэхьэх, инвестпроектым чэзыу пстэухэмкIи тынаIэ тетэгъэты», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу