«Зенит» нахь лъэш

«Зенит» Санкт-Петербург — «Спар­так» Моск­ва — 4:0 (2:0)
Бэдзэогъум и 9-м С.-Петербург щызэ­де­шIагъэх.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Сергеев — 29, Малком — 34, Вендел — 46, Кассьерра — 90+3.

Урысыем футболымкIэ и Кубок шъхьаIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъум щызэIукIагъэхэ клубхэр цIэрыIох. «Зенит» хэгъэгум изэнэкъокъу мыгъэ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. «Спартак» Урысыем и Кубок къы­дихыгъ.

«Зенит» ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ, текIоныгъэм икъыдэхын нахь фэхьазырыгъ. «Спартак» къэлапчъэм Iэгуаор зыкIи димыдзагъэми, ешIэкIэшIум зэрэлъыхъурэр зэнэкъокъум къыщыхэщыгъ. ЕшIэгъум нэбгырэ мин 55-м нахьыбэ еплъыгъ, а пчъагъэм щыщэу ызыныкъор «Спартак» фэгумэкIыгъ.