Валентина Матвиенкэмрэ КъумпIыл Муратрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым испикерэу Валентина Матвиенкэр аIукIагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ сенаторхэу Хъопсэрыкъо Мурат­рэ Александр Наролинымрэ. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм илъэныкъо шъхьаIэхэм ахэр атегущыIагъэх.

— Адыгеир ФедерациемкIэ Советым иплощадкэ къызэрэщагъэлъэгъуагъэм ишIуагъэкIэ ащ гъэхъагъэу иIэхэр къыриIотыкIынхэ, опытэу IэкIэлъымкIэ нэмыкIхэм адэгощэн зэрилъэкIыщтым имызакъоу, гумэкIыгъохэр гъэ­нэфэгъэнхэм, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ анаIэ зытырагъэтын фаехэм атегущыIэгъэным, республикэм илIыкIохэм сенаторхэм зафа­гъэзэн, лъэныкъохэм яеплъыкIэхэр къыраIотыкIынхэм ыкIи шъолъырым IэпыIэгъу тедзэ егъэгъоты­гъэ­нымкIэ амалэу щыIэхэр гъэнэфэгъэнхэм фэIорышIэ. ЗэкIэми анахь шъхьаIэр, Iоф­тхьабзэм изэфэхьысыжьхэм адиштэу шъолъырым Iэпы­Iэгъу тызэрэфэхъущтым епхыгъэ унэшъо гъэнэфагъэ тштэщт. Ащ къыдыхэлъы­тэгъэ пстэури дгъэцэкIэным тыпылъыщт, — къыIуагъ Валентина Матвиенкэм.

ФедерациемкIэ Советым испикер республикэм хэхъоныгъэ­хэр зэришIыхэрэр, лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэриIэхэр, ахэм уарыгушхон зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

КъумпIыл Мурат гущыIэр зештэм, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэ Валентина Матвиенкэм зэрэфэразэр риIуагъ. ЦIыфхэм ыкIи бизнесым яшIуагъэ арагъэкIыным, IэкIыб къэралыгъохэм къащадагъэкIырэ продукциехэр тэтыехэмкIэ зэблэхъугъэн­хэм афытегъэпсыхьэгъэ унашъоу ашIыгъэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къатегущыIагъ.

— ФедерациемкIэ Советым шIуагъэ къытэу Iоф дэшIэгъэным тэркIэ мэхьанэшхо иI. 2016-рэ илъэсым Адыгеим и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэхэм щаштэгъэ унашъохэр зэкI пIоми ухэмыукъонэу, гъэцэкIагъэхэ хъугъэ. Проект инхэр, гухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу укъызэрэтфэхъу­рэм фэшI инэу тыпфэраз Валентина Иван ыпхъур. Ахэм ащыщых экокурортэу «Лэгъонакъэ» игъэ­псынрэ Тэхъутэмыкъое районым индустриальнэ парк щышIыгъэнымрэ. Шъолъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мы проектхэм ягъэцэкIэн амалышIу­хэр къатыщтых, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Мы мэфэ дэдэм Адыгеир зыщыIэр илъэсишъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоным Валентина Матвиенкэмрэ КъумпIыл Муратрэ екIолIагъэх. Ащ къыреIотыкIых шъолъырым итарихъ, ишэн-хабзэхэр, хэхъоныгъэу ышIыхэрэр, гущыIэм пае, зекIоным ыкIи агропромышленнэ комплексым алъэныкъокIэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ промышленнэ паркым ыкIи экокурортэу «Лэгъонакъэ» афэгъэхьыгъэ стендым дэжь къыщыуцугъ ыкIи мы проектхэм ямэхьанэ спикерыр щигъэгъозагъ.

ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ экспозицием итарихъ ыкIи икультурнэ Iахь анахь шIогъэшIэгъоныгъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъ­къар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс рес­пуб­ликэхэм янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакърэ зэлъашIэрэ ювелир-IэпэIасэу Еутых Асерэ гущыIэгъу афэхъугъ. Асе иIэшIагъэхэр Къэралыгъо Эрмитажым ыкIи Москва тарихъымкIэ имузей ачIэ­лъых. Валентина Матвиенкэр шIогъэшIэгъонэу еплъыгъ дышъэ хэдыкIыным фэгъэзэгъэ IэпэIасэм зэхищэгъэ мастер-классым ыкIи ащ фэдэ искусствэм осэшIу фишIыгъ. Мы лъэныкъом фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программакIэм амалэу къытыхэрэр Адыгеими къызфигъэфедэнхэ фаеу ылъытагъ.

Сенаторхэм лъэпкъ культурэм нэIуасэ зыфашIынымкIэ амалышIоу щытыгъ къэралыгъо ансамблхэу «Ислъамыем» ыкIи «Налмэсым» яконцертнэ номер анахь дэгъухэм якъэгъэлъэгъон.