Белоруссием щэкIо

Белоруссием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгеим испортсменхэр хэлэжьагъэх.

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтыхэу СтIашъу Мамыр, Елизавета Арчибасовар, нэмыкIхэри мы мафэхэм Белоруссием щыIэх. Спорт зэнэкъокъухэм ямызакъоу, мамыр щыIакIэм, къэралыгъохэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

Белоруссием имыжъо гъогухэм ащызэхащэгъэ зэнэкъокъум спортсменхэм километри 170-рэ къащакIугъ. СтIашъу Мамыр я 8-рэ чIыпIэр къыдихыгъ.

— ЯIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъонэу спорт­сменхэр нэмыкI зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу, СтIашъу Мамыр итренерэу Анатолий Лелюк.