Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм иапэрэ зэхэсыгъо АР-м и ЛIышъ­хьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ комиссием итхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

Джащ фэдэу видеоконференцие шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъ УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Элла Памфиловар. Рес­публикэ комиссиеу икIэрыкIэу зэхащэжьыгъэм хэхьагъэхэм ар къафэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIызэ яIофшIэн лъагъэкIотэнэу къафэлъэIуагъ.

— Республикэм ипащэхэмрэ Гупчэ комиссиемрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу зэрилъым ишыхьат ЛIышъхьэр мы зэхэ­сыгъом зэрэхэлажьэрэр. ШIуа­гъэ къытэу яIофшIэн зэхэщэгъэным ар фэIорышIэ. АР-м ипащи, Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьамати ЦИК-м зэгурыIоныгъэ дыряIэу зэрэ­дэлажьэхэрэм, анаIэ зэратетым пае «тхьашъуегъэпсэу» къясIомэ сшIоигъу. ХэдзынхэмкIэ республикэ системэм иIофшIэн лъигъэкIотэным ылъэныкъокIэ гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм пшъэрылъэу яIэхэр игъом ыкIи икъоу агъэцакIэх, — къыIуагъ УФ-м и ЦИК и Тхьаматэ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм ынаIэ къызэ­рэтетым пае Элла Памфиловам зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ.

— Хэдзынхэм, хабзэм цIыф­хэм цыхьэ афашIыныр тэркIэ анахь шъхьаI, — къыIуагъ рес­публикэм ипащэ. — ХэдзынхэмкIэ кампаниер зыщыкIорэ уахътэм тэ къыттефэрэр ама­лэу щыIэмкIэ тэгъэцакIэ, изы­фэгъэхьазырынкIи комиссием тишIуагъэ етэгъэкIы. Аужырэ илъэситфым федеральнэ мэхьанэ зиIэ хэдзынхэр къэралыгъом щыкIуагъэх. 2018-рэ илъэсым УФ-м и Президент хадзыгъ, 2020-рэ илъэсым ащ къыкIэлъыкIуагъэх Конституцием гъэтэрэзыжьынэу фэхъу­гъэхэм апае мэкъэтынхэр, 2021-м УФ-м и Къэралыгъо Думэ ияенэрэ зэIугъэкIэгъу идепутатхэм яхэдзынхэр. Рес­публикэмкIэ политикэ мэхьанэ иI АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын­хэу блэкIыгъэ илъэсым щыIагъэхэм. Хэдзынхэм, мэкъэтынхэм язэхэщэнкIэ шIыкIакIэу щыIэ хъугъэ пстэури Адыгеим щыдгъэфедагъ. ХэдзыпIэ участкэхэм ящыкIагъэр зэкIэ ачIэдгъэуцоным, санитарнэ шапхъэ­хэр хэзыгъэ имыIэу гъэцэкIэгъэнхэм тыпылъыгъ. ТэркIэ анахь шъхьаIэр хэдзынхэр щыIагъэхэу алъытэнхэр, зэфагъэ ахэлъыныр ары.

ТапэкIи хэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссием ищыкIэгъэ IэпыIэ­гъур зэрэIэкIагъэхьащтым КъумпIыл Мурат къыкIигъэтхъыгъ. Ипсалъэ икIэухым мы илъэсыр АдыгеимкIэ юбилейнэу зэрэщытыр, ащ фэшI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ республикэм имызакъоу, Урысыем икъэлэ шъхьаIи зэращызэхащэхэрэр къыIуагъ. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэ­унэфыкIын Элла Памфиловар къыригъэблэгъагъ.

Мы мэфэ дэдэм АР-м хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиеу зэхащэжьыгъэм хэтхэм КъумпIыл Мурат зэIукIэгъу адыриIагъ. Комиссием итхьаматэу хадзы­жьыгъэ Сэмэгу Нурбыи, нэмыкIэу хагъэхьагъэхэми ЛIышъхьэр афэгушIуагъ.

— ЫпэкIэ комиссием хэ­тыгъэ­хэм щытхъу хэлъэу яIоф­шIэн зэрагъэцэкIагъэм пае «тхьашъуегъэпсэу» ясэIо. КIэу зэхэщэжьыгъэ хъугъэм политическэ партиеу республикэ Парламентым хэтхэм, нэмыкIэу тишъолъыр Iоф щызышIэхэрэм ялIыкIохэр хэхьагъэх. Мэхьанэ иI ыпэкIэ щыIэгъэ комиссием хэтыгъэхэм ащыщхэр мыщ зэрэхэхьажьыгъэхэм. Ахэр яопыткIэ хэхьэгъакIэхэм адэгощэщтых. ТапэкIи хэдзынхэм алъэныкъокIэ цIыфхэм фитыныгъэу яIэхэр гъэцэкIагъэ хъунхэр шIокI зимыIэ Iоф. Хэдзынхэр шъхьаихыгъэнхэ ыкIи зэфэнхэ фае, — къыкIигъэтхъыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

АР-м и ЦИК иIофшIэн пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэхэр респуб­ликэм ипащэ къыхигъэщыгъэх. Анахьэу къызкIигъэтхъыгъэхэр цIыфхэм фитыныгъэу яIэхэр икъоу алъыгъэIэсыгъэнхэр, хэдза­кIохэр участкэхэм нахь чанэу къякIолIэнхэм чIыпIэ комиссиехэм нахьыбэу анаIэ тырагъэтыныр, хэдзынхэмкIэ кампаниехэр шъхьаихыгъэу ыкIи зэфагъэ хэлъэу зэхэщэгъэнхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.