Тыжьынхэр Хабаровскэ къыщахьыгъэх

Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Хабаровскэ щыкIуагъ.

Белоруссиемрэ Урысыемрэ яспорт­сменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Адыгеим атлетикэ онтэгъумкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт батырхэу Дзэсэжъ Аслъанрэ Артем Горловымрэ зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ, тыжьын медальхэр къыдахыгъэх.

Кощхьаблэ щапIугъэ нарт шъаоу Дзэ­сэжъ Аслъан, кг 67-м нэс къэзыщэчы­хэрэм янэкъокъугъ. ШIыкIэу «рывок» зыфиIорэм ятIонэрэ чIыпIэр къыщи­хьыгъ. Толчокым дышъэ медаль къыщыдихыным пэблэгъагъ, ау кIэухым штангэу къыштагъэр икъоу ыIэтын ылъэкIыгъэп, ятIонэрэ чIыпIэр хэгъэгум къыщихьыгъ.

Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэу Инэм зыщызыгъэсэрэ Артем Горловым рывокым ыкIи толчокым ятIонэрэ чIыпIэхэр къащыдихыгъ, хэгъэгум ятIонэрэ чIыпIэр къыщыфагъэшъошагъ. Тренерхэу Александр Горловымрэ Роман Казаковымрэ ипащэхэу Артем Горловым зэнэкъокъум зыфигъэхьазырыгъ.

Дзэсэжъ Аслъан ипащэх тренерхэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерхэу Сихъу Аслъанрэ Сихъу Рэмэзанрэ.

— Урысыем изэнэкъокъу ятIонэрэ чIыпIэхэр къыщызыхьыгъэхэ Дзэсэжъ Аслъанрэ Артем Горловымрэ гуетыныгъэ ахэлъэу Iоф зыдашIэжьы, яIэпэIэсэныгъэ хэпшIыкIэу хагъахъо, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъум­кIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан. — Урысыем изэнэ­къокъу Белоруссием къикIыгъэхэри зэрэхэлэжьагъэм мэхьэнэ ин етэты. Спор­тым лъэпкъхэр, хэгъэгухэр зэфещэх, мамыр щыIакIэр егъэпытэ.

Адыгэ Республикэм ибатырхэм, тренерхэм Хабаровскэ гъэхъагъэу щашIыгъэхэм тигъэгушIуагъ. Тыжьын медальхэу къыдахыгъэхэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фагъэхьых.

Адыгеим ыцIэ спортышхом лъагэу щызыIэтыхэрэ спортсменхэм, тренерхэм ямедальхэм ахагъэхъонэу, ямурадхэр къадэхъунхэу афэтэIо. Шъопсэу, тибатырхэр! Шъо шъуимедальхэм респуб­ликэр арэгушхо.