ИгушIуагъо дэтэгощы

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыпсэурэ Къушъхьэ Джамболэт дзюдомкIэ мэбанэ, зэнэкъокъухэм медальхэр къащехьы.

Ленинград хэкум игубернатор и Кубок къыдэхыгъэным дзюдомкIэ зыфэбанэм, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. СССР-м спортымкIэ имастерэу Къ. Бабаевым фэгъэ­хьыгъэ шIэжь зэнэкъокъоу Налщык щызэхащагъэм джэрзыр къыщихьыгъ. Хэгъэгум ишъолъыр­хэм ябэнакIохэр зэIукIэгъум хэлэжьагъэх.

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэ­хэм дзюдомкIэ язэнэкъокъоу джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуа­гъэм къош республикэм къикIыгъэ нарт шъаом иIэпэIэсэныгъэ къыщигъэлъэгъуагъ.
Дж. Къушъхьэр кг 81-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ. Апэрэ зэIукIэгъум къыщыубла­гъэу зыпкъ итэу бэнагъэ. ТекIоныгъэр къыдихыным фэшI псынкIэу мэгупшысэ, шIыкIэу къыгъотырэр текIоныгъэм фегъэIорышIэ.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Къушъхьэ Джамболэт спортым нэIуасэу щыриIэхэр фэгушIуагъэх. Алырэгъум итэу Iэгу фытеуагъэхэм ащыщых Адыгеим испорт щашIэхэрэ КIуае Хьазрэт, Беданыкъо Рэмэзан, ШъэоцIыкIу Рустам, Бастэ Сэлым, нэмыкIхэри.

Нарт батырым спортым гъэ­хъагъэу щишIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фегъэхьы.

Опсэу, Джамболэт, уимедальхэм ахэбгъэхъонэу, нахьыбэрэ тыбгъэгушIонэу Тхьэм тыпфелъэIу.