ПэщакIэм нэIуасэ фашIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем и ФСБ кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Щерба Александр зэIукIэгъу дыриIагъ. Урысыем и ФСБ Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщакIэу, полковникэу Михаил Кемеровым нэIуасэ ар фишIыгъ.

Александр Щерба къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Михаил Кемеровым опытышхо иI, IэпэIэсэныгъэ ин хэлъ, щынэгъончъэнымкIэ къулыкъухэм илъэс 35-м ехъурэ ащ Iоф ащишIагъ. Республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм ягъусэу ФСБ-м Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипэщакIэ ведомствэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу зэшIохыгъэ хъунхэм иIахь зэрэхишIыхьащтым ицыхьэ зэрэте­лъыр ащ къыхигъэщыгъ.

Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ щынэгъон­чъэным и Федеральнэ къулыкъу Iофэу ышIэрэм мэхьанэу иIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

«Адыгэ Республикэм илъэсыбэ хъугъэу цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэу исхэм азыфагу мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ илъ. Рес­публикэм ихэбзэ къулыкъу­хэм, хэбзэухъумэкIо структурэ­хэм, граждан обществэм иинститутхэм, республикэм щы­псэурэ пэпчъ акIуачIэ зэрэзэхэ­лъым ар къыкIэкIуагъ. Респуб­ликэм зыпкъитыныгъэр къы­щы­ухъумэгъэным, тицIыфхэм рэ­­хьат­ныгъэ яIэным ыкIи ящыIакIэ щынэгъончъэу щытыным мэхьанэшхо иI. ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъунымкIи ахэр зэкIэ лъэпсэ дэгъу мэхъух», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Михаил Кемеровым гущыIэр зыратым республикэм щыIакIэу илъыр нахьышIу шIыгъэным, джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ ар хъуным апае Iоф адишIэным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

Кемеров Михаил Николай ыкъор 1968-рэ илъэсым къэ­хъугъ, 1985-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щынэгъончъэнымкIэ къулыкъухэм ахэт. СССР-м и КГБ иапшъэрэ пограничнэ дзэ­политическэ училищэу К. Е. Ворошиловым ыцIэкIэ щытыр 1989-рэ илъэсым къыухыгъ. Урысыем и ФСБ Кемеровскэ хэкумкIэ и ГъэIорышIапIэ, Урысыем и ФСБ и ГъэIорышIапIэу Тюмень хэкум щыIэм пэщэ IэнатIэхэр ащиIыгъыгъэх. Непэ нэс Урысыем и ФСБ и Гупчэ аппарат иподразделениехэм къулыкъур ащихьыгъ.

АР-м и лIышъхьэ ипресс-къулыкъу