Лэжьыгъэм иIухыжьын зэрэкIорэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теу­цожь районым зэкIом М. А. Пэнэшъур зипэщэ фермер хъызмэтшIапIэм игубгъохэм ащыIагъ. Бжыхьасэхэм яIухыжьын ахэм ащэкIо.

Ащ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Сергей Шопиныр, Теуцожь районым ипащэу Хьачмамыкъо Азамат.

ХъызмэтшIапIэм изэхэщакIоу Хьабэхъу Аскэр къызэриIуа­гъэмкIэ, мы илъэсым бжыхьа­сэхэр чIыгу гектар 1075-мэ ахалъ­хьагъэх. Бжыхьэсэ коцыр — гектар 935-м, хьэр — гектари 140-м ахалъхьагъ. НепэкIэ хьэм иIухыжьын аухыгъ пIоми хъущт, зернэ тонн 650-рэ къа­хьыжьыгъ, зы гектарым центнер 46-рэ къырахыгъ. Бжы­хьэсэ коцым щыщэу гектар 23-р аIо­жьыгъ, пстэумкIи тонни 126,5-рэ къахьыжьыгъ, зы гектарым центнер 55-рэ къырахыжьыгъ. ГурытымкIэ Адыгеим къыща­хьыжьырэм ар къыщыкIагъэп. Комбайни 5 лэжьыгъэм иIухы­жьын хэлажьэ, автомобили 4-мэ коцыр зэращэ.

Предприятием къэралыгъо IэпыIэгъум къыдилъытэрэ Iоф­тхьабзэхэр зэкIэ къызфегъэфе­дэх. ГущыIэм пае, 2021 — 2022-рэ илъэсхэм зернэм иIухыжьын, агротехнологическэ IофшIэнхэм язэхэщэн, чылапхъэхэм якъэу­хъумэн апэIуагъэхьагъэр афа­лъэгъужьыгъ, субсидиехэу сомэ миллиони 5,2-м ехъу аратыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ министерствэмрэ муниципалитетым иадминистрациерэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ мэ­къумэщ товархэр къэзышIы­хэрэр къэралыгъо IэпыIэгъум къыдилъытэхэрэм нэIуасэ афа­шIыхэзэ ашIынэу. Мы илъэсым отраслэм ихэхъоныгъэ сомэ миллион 643,4-рэ къыфыха­гъэкIыгъ, ащ ипроцент 80-р зыIэкIэхьан фаеу щытхэм алъа­гъэIэсыгъ.

«Мэкъумэщ хъызмэтыр — республикэм иэкономикэ иот­раслэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ, тэри ренэу ащ ихэхъоныгъэ тынаIэ тетэгъэты. Урысые Федерацием и Правительствэ пшъэрылъ къызэрэтфишIыгъэм тетэу мы илъэсым мэкъумэщ товархэр къэзышIыхэрэм амал зэриIэкIэ субсидиехэу аIэкIэдгъахьэхэрэр нахьыбэ зэрэтшIыщтым тынаIэ тедгъэтыгъ. Къэралыгъо IэпыIэгъум лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ аванс нэшанэ иIэу щытыгъ. ЧIыгулэжьхэмкIи мэхьанэшхо ащ иIэу ­щыт. Хабзэм икъулыкъухэр чIыгулэжьхэм ягъусэхэу лэжьыгъэм иIухыжьын гъэхъагъэ хэлъэу ухыгъэ хъуным дэлажьэх. Мэкъумэщ предприятиехэми энергиеу аIэкIэхьан фаер ­зыпкъ итэу араты, лэжьыгъэ дэгъу къэтхьыжьынэу тэгугъэ ыкIи пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI лэжьыгъэр губгъом къихы­жьыгъэ хъуным тыщэгугъы», — ­къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым республикэм бжыхьасэхэр ыкIи гъэтхасэхэр чIыгу гектар мини 105,8-м арагъэкIугъ, непэкIэ гектар мин 17,5-м лэжьыгъэр щыIуахы­жьыгъ. Гектар пэпчъ ­гурытымкIэ центнер 50,9-рэ къырахыжьыгъ.