КъулыкъушIэхэм тагъэгушIо

Урысые федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу бэдзэогъум и 5-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэIукIэгъу­хэр щызэхащагъэх. Зэнэкъокъум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх зэхэщэ­кIо купым хэт офицерхэу Алексей Поддубнэр, Василий Черновыр.

Дзэм икъулыкъушIэхэм кIуачIэр апсыхьаным, яухьазырыныгъэ хагъэхъоным, псауныгъэр агъэпы­тэным афэшI физкультурэм, спор­тым ямэхьанэ зэрэхэхъуагъэр къэгущыIагъэхэм хагъэунэфыкIыгъэх. ДзюдомкIэ бэнакIохэм гъэ­хъагъэ ашIынэу къяджагъэх.

Хэлажьэхэрэр

— Хэгъэгум идзэ шъолъырхэм якоманди 9 дзюдомкIэ зэнэкъо­къум хэлажьэ. БэнакIохэр Урысы­ем ишъолъыр 30-мэ къарыкIы­гъэх, — къытиIуагъ УIэшыгъэ КIуачIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу исудья шъхьаIэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Джон Липаридзе.

ДзюдомкIэ бэнэкIо лъэшхэр, хэгъэгум медаль зэфэшъхьафхэр къыщызыхьыгъэхэр Мыекъуапэ щызэIукIагъэх.

Адыгеим испорт щызэлъашIэ­хэрэ КIуае Хьазрэт, Беданыкъо Рэмэзан, Хъот Юныс, Бастэ Сэлым, нэмыкIхэм язэфэхьысыжьхэм къащыхагъэщыгъ гъэшIэгъонэу зэнэкъокъур зэрэкIуагъэр.

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренерэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Ордэн Анзаур бэнакIохэм яIэпэ­Iэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр тизэдэгущыIэгъу щыхигъэунэфыкIыгъ.

— Алырэгъум щыкIорэ бэнэгъу­хэм сигуапэу салъэплъэ, — игуп­шысэхэм тащигъэгъозагъ зэнэкъо­къум исудьяу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу ШъэоцIыкIу Рустам. — БэнакIохэм шIыкIэ гъэшIэгъонхэр къагъотых, псынкIэу загъазэ. ЯIэпэIэсэныгъэ уасэ фэпшIыныр Iоф къызэрыкIоп… Лъэшэу сигуапэ Адыгеим щыщхэр дэгъоу зэрэбанэхэрэр.

Адыгеим ибатырхэр

Къыблэм идзэ шъолъыр ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгеим ибэнакIохэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.
Мерэм Дамир, кг 60, дышъэр къыфагъэшъошагъ. Тренерхэр Хьакурынэ Дамир, Акъущэ Бислъан.

ПашIо Алый, кг 60, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэу Нэпсэу Бислъанрэ Бастэ Сэлымрэ ипащэх.

Мерэм Нарт, кг 66-рэ, джэрзыр къыхьыгъ. Тренерхэу Хьакурынэ Дамир, Акъущэ Бислъан ипащэх.

Мерэм Дамиррэ Мерэм Нартрэ зэшых. Дышъэ медалым Нарт пэчыжьагъэп, мызэгъогум инасып къымыхьыгъэу плъытэ хъущт.

Къуижъ Бислъан, кг 73-рэ, ды­шъэр къыдихыгъ. Тренерэу Беданыкъо Рэмэзан ипащ.

Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, дышъэр къыдихыгъ, тренерхэу Бастэ Сэлымрэ Нэпсэу Бислъанрэ ипащэхэу зэIукIэгъухэм зафигъэхьазырыгъ.

Хьакурынэ Хьазрэт, кг 100, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихи, тыжьыныр къыфагъэшъошагъ. Тренерхэу КIубэ Хьамедэрэ Беданыкъо Рэ­мэзанрэ ипащэх.

— Адыгеим ибэнакIохэм дышъэу медалищ, зы тыжьын, джэрз медалитIу зэнэкъокъум къыщыдахыгъ. Спортым гъэхъа­гъэу щашIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фагъэхьы, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ.

Къыблэр къахэщыгъ

Урысыем и Къыблэ дзэ шъо­лъыр апэрэ чIыпIэр зэнэкъокъум къыщыдихыгъ. Адыгеим щыщ бэнакIохэм тагъэгушIуагъ. ЗэкIэми медаль къыдамыхыгъэми, яIэпэIэ­сэныгъэкIэ къахэщыгъэх. Дэхъу Азэмат гуетыныгъэ хэлъэу хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъ.

Зэфэхьысыжьхэр

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу самбэмкIи, дзюдомкIи зэнэкъокъухэр Мыекъуапэ щызэхащагъэх. Нэ­рылъэгъу IэпыIэгъухэр дахэу гъэ­псыгъагъэх.

— Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Адыгеим дзюдомкIэ и Федерацие тафэраз, яшIуагъэ къытагъэкIыгъ, — къытаIуагъ зэхэщэкIо купым хэт офицерхэу Василий Черновымрэ Алексей Поддубнэмрэ.

— Анахьэу къахэзгъэщмэ сшIоигъу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, — къеIуатэ Алексей Поддубнэм. — Зэхэщэн Iофхэр шэпхъэ лъагэхэм адиштэхэу зетхьанхэм фэшI республикэм и ЛIышъхьэ IэпыIэгъу къытфэхъугъ. Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсыр» зэнэкъокъум икъызэ­Iухын зэрэхэлэжьагъэр, дахэу къызэрэшъуагъэр хэушъхьафыкIыгъэу къыхэсэгъэщы. Адыгеим «Тхьа­уегъэпсэу» етэIожьы.