ЯIофшIэн зэрэзэхэщагъэм зыщигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зы­ныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ зыщаIыгъхэ республикэ унэ-интернатым щыIагъ.

Ащ щаIыгъхэм ыкIи яIахьылхэм, джащ фэдэу Iоф щызышIэхэрэм ЛIышъхьэр гущыIэгъу афэхъугъ, псэукIэу яIэмрэ мылъкоу аIэкIагъахьэрэмрэ зэригъэшIагъэх.

НепэкIэ мы унэ-интернатым нэбгырэ 278-рэ щаIыгъ, ахэм чэщи мафи медицинэм иIофышIэхэр алъэплъэх, къызщакIухьан алъэк­Iыщт ыкIи спортым фытегъэпсы­хьэгъэ шъолъырхэр яIэх, зыщы­джэгущтхэ, Iэпэщысэхэр зыщашIын алъэкIыщт ыкIи музыкэм зыщедэIущтхэ чIыпIэхэри яIэх.

Пандемием илъэхъан учреждением зэфэшIыгъэ шIыкIэм тетэу иIофшIэн гъэпсыгъагъэ, мыщ щылажьэхэрэм тхьэмэфэ тIурытIоу сменэ-сменэу Iоф ашIэщтыгъэ. Ахэм яшIуагъэкIэ узым зырамыгъэушъомбгъун алъэкIыгъ. Социальнэ IофышIэхэм япшъэрылъ мэхьанэу иIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ ыкIи унэ-интерна-
тым щылажьэхэрэм зэрафэразэр къы­Iуагъ.

«ЦIыфхэм япсауныгъэкIэ ыкIи ящыIэныгъэкIэ пшъэдэкIыжь шъо­хьы. Пандемием илъэхъан а пшъэ­дэкIыжьыр джыри нахь ин хъу­гъагъэ. Шъо зэкIэми зэрифэшъуа­шэу шъуипшъэрылъхэр жъугъэцэкIагъэх, шъуигупсэхэм ыкIи къы­шъупэблагъэхэм шъуапэчыжьэу тхьэмэфэ пчъагъэрэ IофшIапIэм шъущыIэу къыхэкIыгъ. Iофэу жъу­гъэцэкIагъэмрэ шъузэрэ­хъуп­хъагъэмрэ апае тышъу­фэраз. Социальнэ лъэныкъом, псауныгъэм икъэухъумэн Iэпы­Iэгъу ятыгъэнымкIэ республикэм ипащэхэми афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIагъ. Врачхэмрэ со­циальнэ IофышIэхэмрэ медици­нэ препаратхэр, зыкъэухъу­мэ­жьыныгъэм иамалхэр аIэ­кIэ­гъэхьэгъэнхэмкIэ, тэрэзэу цIыф­­хэм ягъэшхэн зэхэщэгъэнымкIэ игъом Iофыгъоу къэуцу­хэрэр зэ­шIуахыгъэх, «шъолъыр плъыжь­­кIэ» заджэхэрэм Iоф щы­зы­шIагъэхэм ахъщэ тедзэ аIэкIагъэхьагъ», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ.

Зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ зыща­Iыгъхэ унэ-интернатым щыла­жьэхэрэм республикэм и ЛIы­шъхьэ ренэу ынаIэ къызэра­тыригъэтырэм, анахьэу етIани пандемием илъэхъан, апае зэ­рэфэразэхэр къаIуагъ.

ПIэлъэ кIыхьэм телъытагъэу узылъыплъэн фаеу щытхэм япхыгъэ системэр гъэфедэ­гъэным тегъэпсыхьэгъэ IофшIэн республкэм зэрэщыкIорэр ащ къыхигъэщыгъ. Мы илъэсым социальнэ фэIо-фашIэхэм язэшIохын фэгъэзэгъэ организацие­хэм яспециалист 26-м сымэджэ хьылъэхэм тэрэзэу алъыплъэгъэным пае технологиякIэхэр зэрэбгъэфедэнхэ фаем зыфагъэсагъ. А Iофым кIэщакIо фэ­хъугъэхэр пIэлъэ кIыхьэм те­лъытэгъэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн хэлажьэхэрэм я Ассоциа­цие иэкспертхэр ары. Ахэм шIэныгъэу арагъэгъотыгъэхэр социальнэ фэIо-фашIэхэм язэшIохынкIэ къызфагъэфедэх. ЗиунагъокIэ ащ фэдэ сымэджэ хьылъэхэр е зышъхьэ иIоф зезымыхьажьышъурэ Iахьылхэр зиIэхэм «Школа родственного ухода» зыфиIорэм зыщагъэсэн алъэкIыщт.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэгущыIэм унэ-интернатым зегъэушъомбгъугъэнымкIэ гухэлъхэу яIэхэм ащигъэгъозагъэх. Федеральнэ къэралыгъо программэу «ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэныр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу къалэу Мыекъуапэ икъохьэпIэ лъэныкъо нэбгырэ 250-рэ зычIэфэщт унакIэу джырэ уахътэм диштэщтыр щагъэпсынэу рахъухьагъ. Мыщ унэхэр, актовэ ыкIи спортзалхэр щызэтырагъэпсыхьащтых, языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщагъэкIощт унэхэр хашIыхьащтых. IофшIэнхэр мы илъэсым рагъэ­жьэщтых, псэуалъэр 2024-рэ илъэсым аухынэу ары.

Зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэ­къатныгъэ зиIэхэмрэ зыща­Iыгъхэ унэ-интернатым ыуж КъумпIыл Мурат щыIагъ Мые­къопэ унэ-интернатым. Мыщ яшъхьэ Iоф зезыхьан зымылъэ­кIырэ нэбгырэ 245-рэ щэпсэу. Пандемием илъэхъан зэфэшIыгъэ шIыкIэм тетэу социальнэ учреждением иIофшIэн гъэпсыгъагъэ.

КъумпIыл Мурат унэ-интернатым Iоф щызышIэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъ, япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм пае зэ­рафэразэр къыIуагъ ыкIи яшIоигъоныгъэхэр щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ щыхъунхэм пае IэпыIэгъу аритынэу ыгъэгугъагъэх. ГущыIэм пае, грант Iэпы­Iэгъум ишIуагъэкIэ спортивнэ площадкэр мыщ щызэтырагъэ­псыхьагъ. Зыщычъыехэрэ унэу зэхэтэкъоным нэсыгъагъэр Iуа­хы, ащ ычIыпIэкIэ рекреацием ишъолъыр агъэпсыщт. Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ сомэ миллиони 4,3-рэ ащ пэIухьанэу къафыхагъэкIынэу.

«Непэ республикэм исоциальнэ учреждениехэм амал дэгъухэр арагъэгъотых. Ыпшъэ­кIэ зигугъу къэтшIыгъэгъэ Ассо­циацием иэкспертхэм ар къагъэшъыпкъэжьыгъ. Пансионатхэм ащ фэдэ цIыфхэу анаIэ зыщатырагъэтыхэрэм япсэукIэ фэдэ мыхэми аратыным анаIэ тырагъэтыщт. Илъэс къэс социальнэ лъэныкъомкIэ мыкоммерческэ организациехэм грант IэпыIэгъоу яттырэр нахьыбэ тэ­шIы, гъэпсын Iофым, нахьы­шIум ылъэныкъокIэ гукъэкIэу шъуиIэхэм къадедгъэштэным тыфэхьазыр», — къыIуагъ рес­публикэм ипащэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.