Гъогу дэгъухэр зиIэхэм Адыгеир ащыщ

Урысыем ишъолъыри 10-у зигъогухэр анахь дэгъухэм Адыгеири ащыщ хъугъэ. «Рейтинг» зыфиIорэ агентствэм испециалистхэр ары ар зы­гъэунэфыгъэр. Республикэм игъогухэм япроцент 70,9-р шапхъэхэм адештэ.


— Илъэс къэс анахьыбэу тызпылъхэм ар ащыщ. Мыгъэ изакъоу республикэм игъогу хъызмэт сомэ миллиарди 7,7-рэ пэIухьащт. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэ-
шIу­хэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­шIэнхэр пIалъэхэм апэ титэу зэшIотэхых. Аущтэу проект зэ­­фэшъхьафхэр пхырыщыгъэ хъу­щтых, — къыIуагъ АР-м и ЛIы­шъхьэ.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогу километри 7,5-рэ ыкIи поселкэу Инэмрэ БжыхьэкъоякIэмрэ зэзыпхырэ гъогу зэхэкIыпIэрэ пIалъэр къэ­мысызэ аухынхэу ыуж итых.

— Гъогу зэтегъэпсыхьагъэхэр тиIэнхэр, ахэм уащызекIоныр щынэгъончъэныр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIагъэу къате­хъухьэрэр нахь мэкIэным, зе­кIоу къакIорэм, инвесторэу къи­хьэрэм япчъагъэ хэхъоным ахэр фэIорышIэщтых, — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.