Адыгеим и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Урысые Федерацием и Федераль­нэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет бэдзэогъум и 6 — 8-м щыкIо­щтых. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэ­сэу мыгъэ хэдгъэунэфыкIыщтым тегъэпсыхьагъэу ахэр щытых.

Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых ФедерациемкIэ Советым и Тхьа­матэу Валентина Матвиенкэр, ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ игуадзэхэр, сенаторхэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр.

Адыгэ Республикэм и Мафэ­хэу ФедерациемкIэ Советым щыкIощтхэм япрограммэ хэхьэ ФедерациемкIэ Советым и Комитетхэм яигъэкIотыгъэ зэ­хэсыгъо заулэ. Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ анахь зигъо Iофы­гъо­хэм ахэм щатегущыIэщтых. Адыгеим ихэхъоныгъэ шъхьаIэ­хэм парламентариехэм защагъэгъозэн алъэкIыщт ФедерациемкIэ Советым щызэхащэгъэ къэгъэлъэгъоным.

Адыгэ Республикэм и Мафэ­хэм къыдалъытэрэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм ащыщыщт «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэр. ФедерациемкIэ Советым зэхищэрэ зэхэсыгъом диштэу ар рекIокIыщт. Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэкIэ амалхэу ыкIи гугъапIэхэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу сенаторхэм къафиIотэщт Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат, джащ фэдэу Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри къэгущыIэщт.

Ахэм анэмыкIэу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Федера­циемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм Адыгеим и ЛIышъхьэ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ, республикэм ыцIэкIэ Фе­дерациемкIэ Советым хэтхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Александр Наролинымрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIэнэу рахъу­хьагъ.

«Парламентым иапшъэрэ палатэ шIуагъэ къэзытыщт зэдэгущыIэгъухэр дэтэшIых. Валентина Матвиенкэм ышъхьэкIэ ишIуагъэ къытигъэкIызэ, рес­публикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъуабэ зэшIотхын тлъэ­кIыгъ. ФедерациемкIэ Советым Адыге­им и Мафэхэр зэрэщыкIощтхэр шIуагъэ къэзытыщт Iофтхьабзэу хъущт, анахьэу тызгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр къэтIэтынхэм, къыддэхъугъэхэм ыкIи дгъэца­кIэмэ тшIоигъохэм ащыдгъэгъо­зэнхэмкIэ ар амалышIу хъущт. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс къызщыблагъэрэм республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым зэрэщыкIощтхэми мэ­хьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт. Республикэм хэхъоныгъэу ышIырэм, гугъапIэу тапэкIэ тиIэхэм, Адыгеир щыIэныгъэмкIи бизнесымкIи анахьэу анаIэ зытыра­дзэрэ, зыIэпызыщэхэрэ лъэныкъоу зэрэщытым, нэмыкI шъо­лъырхэм янэкъокъуным иамал Адыгеим зэриIэр къыгъэлъэгъо­нымкIэ Iофыгъохэу зэшIуихы­хэрэм татегущыIэщт», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгэ Респуб­ликэм и Мафэхэм къадыхэлъы­тагъэу Адыгеим гъэхъагъэу иIэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэ­лъэгъуапIэми Iоф ышIэщт. Товархэу ыкIи фэIо-фашIэхэу рес­публикэм шIукIэ къыфалъэгъухэрэм нэIуасэ афашIыщтых. Ащ нэмыкIэу Адыгеим ихудожественнэ купхэм якъэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых.