УIэшыгъэ КIуачIэхэм язэнэкъокъу

Урысыем и УIэшыгъэ КIуа­чIэ­хэм самбэмкIэ язэнэкъокъу бэдзэогъум и 3-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» хэгъэгум ишъолъырхэм якоман­дибгъу щызэIукIагъ. Зэнэкъокъум изэхэщэкIо куп хэтэу, генерал-майорэу Сергей Румянцевым зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ.

Спорт псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэу «Ошъу­тенэм» Урысыем идзэхэм самбэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ язэIукIэгъухэр щызэхащэнхэм фэшI Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат IэпыIэгъу къазэрэфэхъугъэр, ащ лъэшэу зэрэфэразэхэр С. Румянцевым хи­гъэунэфыкIыгъэх.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх дзэм икъулыкъушIэхэу Алексей Поддубнэр, Василий Чер­новыр, Сергей Волкодав, Эдуард Са­феуллиныр, Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиныр. Зэнэ­къокъухэм ахэлажьэхэрэм ахэр къафэгу­шIуа­гъэх, бэнэпIэ алырэгъум IэпэIэсэныгъэ ин къыщагъэлъэгъонэу, анахь лъэшхэм те­кIоныгъэр къыдахынэу афаIуагъэх.

«Налмэсыр» къафэшъуагъ

Дунаим щыцIэрыIоу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсыр» пчэгум къихьи, адыгэ къэшъо дахэр зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафигъэлъэ­гъуагъ. Ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэм» хэтхэм шIухьафтынхэр командэхэм араты­жьыгъэх.

БэнакIохэр

— СамбэмкIэ бэнэкIо 72-рэ алырэгъум щызэнэкъокъу, — къытиIуагъ зэIукIэгъухэм ясудья шъхьаIэу, дунэе шапхъэ зиIэ судьяу, Урысыем, Адыгэ Республикэм язаслу­женнэ тренерэу Хъот Юныс. — Урысыем спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу — 1, спортымкIэ дунэе класс зиIэу — 6, спортымкIэ мастерэу 32-рэ хэлажьэх.

Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ дышъэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан, Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие ипащэ игуадзэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Рудольф Бабоян, дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу дышъэр къыщыдэзыхыгъэ Мэрэтыкъо Сахьид, дунаим кикбоксингымкIэ пчъагъэрэ дышъэр къыщыдэзыхыгъэу Борсэ Астемир, нэмыкI-
хэу спортым, культурэм ащыцIэрыIохэр зэнэ­къокъухэм яплъыгъэх, зэхэщакIохэм яшIуагъэ арагъэкIыгъ.

УяплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэх

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщхэу Сэралп Олегрэ Боркъой Юрэрэ Адыгеим щеджагъэх, дэгъоу тинэIуасэх. Бэнэгъухэм ягуапэу яплъы­гъэх. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу илъэсыбэрэ Iоф зышIэгъэ Чэмышъо Гъазый алырэгъум щыкIорэ зэIукIэгъухэм шIогъэшIэгъонэу алъыплъагъ. Кобл Якъубэ япащэу зэрэбанэщтыгъэр къытфи­Iотагъ.

— Бэнэгъухэм сяплъызэ хъугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонхэр сыгу къэкIыжьых, — къыти­Iуагъ Мэрэтыкъо Сахьидэ.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам, тренерхэу Чэтыжъ Алый, Хьакурынэ Дамир, Хьабэхъу Адам, Джарымэкъо Аслъан, нэмыкIхэм яIоф­шIэн щагъэфедэн алъэкIыщт шIыкIэхэм анаIэ тырадзагъ. Къоджэ спорт псэуалъэхэр нахьыбэ зэрэхъухэрэр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныб­жьы­кIэхэм зыкъызэIуахын зэралъэкIырэр тре­нерхэм къытаIуагъ.

Мудрэнэ Бислъан гум щыщ хъугъэ бэнакIэм къытегущыIагъ, спортым ныбджэгъубэ зэрэщигъотыгъэм рэгушхо.
— Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ сы­хэтэу сэбанэ, — къытиIуагъ Джыракъые щапIугъэ ШъэоцIыкIу Айдэмыр. — Зэнэ­къокъур гъэшIэгъонэу макIо, апэрэ зэIукIэгъур алырэгъум къыщысхьыгъ…

КIэуххэр зэтэгъапшэх

Апэрэ чIыпIэр, кг 98-м къехъу, Адыгеим ибэнакIоу Вардкез Акопян къыдихыгъ. Шъэо­цIыкIу Айдэмыр, кг 79-рэ, тыжьыныр къыфагъэшъошагъ. Шъхьащэфыжь щыщэу ЛIышэ Хьарун, кг 58-рэ, дышъэр къыхьыгъ. Абазэ Аслъан, кг 88-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ.
ЛIышэ Хьарун зыгъасэрэр Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу, Фэдз щыщэу Псэунэ Мурат. Ащ къытиIуагъ зэнэ­къокъур ныбжьыкIэхэм ушэтыпIэ зэрафэ­хъугъэр, ыгъасэхэрэм афэраз.

Командэхэр

Къыблэм идзэ шъолъыр самбэмкIэ икоман­дэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. КъокIыпIэ дзэ шъолъырым икомандэ ятIонэрэ чIыпIэр фа­гъэшъошагъ. Гупчэ дзэ шъолъырым ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Дзэхэр

Ошъогу-десантнэ дзэхэм апэрэ чIыпIэр ахьыгъ, ракетнэ дзэхэр ятIонэрэх, Ошъогу-космическэ дзэхэр ящэнэрэх.

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу бэдзэогъум и 5-м «Ошъутенэм» щыкIощт, пчэдыжьым сыхьатыр 10-м рагъэжьэщт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ЕмтIылъ Нурбый.