Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм адеIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх лъэпкъ­-ушэтэкIо университетэу «ЭкономикэмкIэ апшъэрэ еджапIэр» зыфиIорэм иректорэу Никита Анисимовымрэ ащ ипроректорэу Ирина Мату­севичрэ. Мы зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Ма­мый Даутэ.
ВШЭ-м Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэмрэ инаучнэ-гъэсэныгъэ гупчэхэмрэ зэдэлэжьэныгъэу адыриIэщтым, джащ фэдэу гъэсэныгъэм тегъэпсыхьэгъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ Iофэу зэдашIэщтым тегущыIа­гъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ гъэсэны­гъэм исистемэ хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэным, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIохэр къыхэгъэщы­гъэнхэм ыкIи IэпыIэгъу ятыгъэ­ным атегъэпсыхьэгъэ IофшIэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ, джащ фэдэу инновационнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ ишIуагъэ аригъэкIыным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

«А лъэныкъомкIэ IофшIэн гъэнэфагъэ зэшIотэхы. Мамый Даутэ кIэщакIо зыфэхъурэ пстэуми адетэгъаштэ. Ащ ишIуа­гъэкIэ хьисап гупчэшхом Адыге­им Iоф щешIэ. Урысыем и Пре­зидентэу Владимир Путиным гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ къахилъхьагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пае бэ зэшIотхыгъэр. Непэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къыхэ­гъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи IэпыIэгъу ахэм ятыгъэнымкIэ республикэ гупчэу «Полярис-Адыгея», технопаркэу «Кванториум» зыфи­Iохэрэм Iоф ашIэ, джащ фэдэу цифровой технологиехэм атегъэпсыхьэгъэ Гупчэу «IТ-кубыр», гъэсэныгъэм тегъэпсыхьэгъэ гупчэхэу «Точка роста» зыфиIохэрэр тиIэх. А IофшIэныр джыри тапэкIи нахьышIоу зэ­хэщагъэ хъуным тынаIэ тедгъэ­тыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, мы аужырэ лъэхъаным сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ятыгъэ­ным фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэным шIуагъэу къытырэм хэхъуагъ, кIэухышIухэри ащ фэ­хъух. Адыгеим икIэлэеджэ­кIуабэхэр Урысыем ыкIи дунаим ащызэхащэрэ олимпиадэхэм, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ща­текIох. Мы илъэсым ВсОШ-м икIэух чэзыу нафэ къызэрэщы­хъугъэмкIэ, республикэм икIэлэеджэкIуищ текIоныгъэр къыда­хыгъ, ахэм ащыщэу тIур рес­публикэ естественнэ-хьисап еджапIэм икIэлэеджакIу. КIэлэ­еджакIохэм я Урысые олим­пиадэ икIэух зэфэхьысыжьхэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэм Урысыем я 24-рэ чIыпIэр щаубытыгъ, хэгъэ­гум и Къыблэ хэхьэрэ шъолъыр­хэмкIэ апэрэ чIыпIэр аIыгъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ Адыгеим иопыт нэмыкI шъо­лъырхэр щагъэгъуазэх. ГущыIэм пае, Адыгэ къэралыгъо университетым наукэмкIэ ыкIи инновациехэмкIэ и Парк федеральнэ, шъолъыр научнэ-шIэныгъэ проект заулэхэм ягупчэ хъугъэ. Урысые Федерацием ивице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэр бэмышIэу Адыгеим къызэкIом къызэрэхигъэщыгъагъэмкIэ, Адыгэ къэралыгъо уни­верси­тетым хьисапымкIэ и Гупчэ амалышхохэр иIэх ИТ-кадрэхэм якъэгъэхьазырынкIэ.

Адыгэ къэралыгъо универ­ситетымрэ экономикэмкIэ Ап­шъэрэ еджапIэмрэ зэгъусэхэу проект заулэ зэдагъэцакIэ. Та­пэкIи а зэдэлэжьэныгъэр лъагъэкIотэн мурад яI.

«Естественнэ-хьисап гъэсэныгъэмкIэ Адыгеим непэ лъэныкъуабэхэмкIэ пэрытныгъэр ыIыгъ. Лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ тызэдэлажьэ ыкIи тапэ­кIи ащ зедгъэушъомбгъун мурад тиI. ЮбилеитIумэ — Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зы­хъугъэм ия 100-рэ илъэс, экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэр зызэхащагъэр илъэс 30 зы­щыхъурэм яхъулIэу типроектхэр джыри нахь зэпэблагъэ зэрэхъущтхэм тынаIэ тедгъэ­тыщт», — къыхигъэщыгъ Никита Анисимовым.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, АКъУ-­мрэ экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэмрэ зэзэгъыныгъэм зэ­дыкIэтхагъэх, ар зыфэгъэ­хьыгъэр научнэ-ушэтыным ыкIи гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ зэ­дэлэжьэныгъэ азыфагу илъыныр, АКъУ-р экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэм иолимпиа­дэхэм ахэлэжьэныр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу