ЦIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъумэн

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм и Арбитраж хьыкум зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэм хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьа­Iэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Прокуратурэ, и УФСБ, и МВД япащэхэр, УФ-м и Следственнэ комитет АР-мкIэ иследственнэ гъэIорышIапIэ, АР-м и Апшъэрэ хьыкум, Темыр-Кавказ шъо­лъы­рым и Арбитраж хьыкум, Краснодар краим и Арбитраж хьыкум, Хьыкум департаментым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ япащэхэр. АР-м и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Александр Боровик зэIукIэр зэрищагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, АР-м и Арбитраж хьыкум иIофы­шIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгу­шIуагъ.

«Хъызмэтыр зезыхьэ­хэрэм ядаохэм язэшIо­хынкIэ, административнэ Iофхэм ахэплъэгъэнымкIэ опытышхо щыIэ хъугъэ. Арбитраж хэбзэгъэуцугъэр шъолъырым щыгъэцэкIэгъэнымкIэ хьыкумыр гарант цыхьэшIэгъоу щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ Арбитраж хьыкумым иапэрэ пэщагъэхэу Пщыдатэкъо Вячеславрэ Игорь Дивинымрэ арбитраж хьыкумым уасэу иIэм респуб­ликэм зыкъыщегъэIэтыгъэнымкIэ Iофыбэ зэрэзэшIуахыгъэр къыхигъэщыгъ.

ЗиIоф хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэр ведомствэм зэрэщылажьэхэрэр зэIукIэм щыхагъэунэфыкIыгъ. Предпринимательствэм пылъхэм правэм ылъэныкъокIэ яшIэныгъэ зыкъе­гъэIэтыгъэным, ахэм хабзэр амыукъоным, республикэм ин­вестициеу къыхалъхьэрэр на­хьыбэ шIыгъэным хьыкум къулыкъухэм анаIэ зэрэтырагъэтырэр къаIуагъ.

«Экономикэ зэфыщытыкIэхэм ахэлажьэхэ­рэм яфедэхэмрэ яфитыныгъэхэмрэ якъэухъумэн епхыгъэ пшъэрылъ къызэрымыкIохэр непэ уахътэм тапашъхьэ къырегъэуцох. Хэгъэгу зэфэ­шъхьафмэ непэ тихэ­гъэгу санкциешхо къы­ра­шIылIэ. Урысыем иэкономикэкIи, социальнэ лъэныкъомкIи ар ушэтыпIэшхоу щыт. А охътэ мыпсынкIэр цIыфхэм зэпачынымкIэ, общественнэ-политикэ, социальнэ-экономикэ зыпкъ­итыныгъэр къэ­ухъу­мэгъэнымкIэ тфэлъэ­кIырэр зэкIэ тшIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипсалъэ анахьэу къыщыхигъэщыгъэр республикэм зыпкъ итэу хэхъо­ныгъэ егъэшIыгъэн, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ къэухъумэгъэн зэрэфаер ары. Экономикэм изытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ, предпринимательствэмрэ инвестиционнэ IофшIэнымрэ язэхэщэнкIэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъышхохэр къызэригъэуцугъэхэм КъумпIыл Мурат шъхьа­фэу ягугъу къы­шIыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ АР-м и Арбитраж хьыкум щылажьэхэрэм тапэкIи яIофшIэн гъэхъэгъэшхохэр щашIынэу афэлъэIуагъ.

АР-м и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Александр Боровик ипсалъэ къызэрэщыхигъэщы­гъэмкIэ, илъэс 30-м къыкIоцI ведомствэр эко­номическэ дэо мин 200-м ехъумэ ахэплъагъ. Федеральнэ бюджетым сомэ миллион 500-м ехъу къырагъэ­хьажьыгъ. Хьыкум Iофхэм япро­цент 90-мэ непэ электрон шап­хъэхэм атетэу Iоф адашIэ.

Джащ фэдэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Темыр-Кавказ шъо­лъырым и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Владимир Захаровыр, я 15-рэ арбитраж апелляционнэ хьыкумым итхьаматэу Ольга Авдонинар, АР-м и Ап­шъэрэ хьыкум итхьаматэу Шу­мэн Байзэт, АР-м хьыкумымкIэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу Трэхъо Аслъан АР-м и Арбитраж хьыкум ипащэхэмрэ иIофышIэхэмрэ ямэфэкIкIэ афэгушIуагъэх.

Хабзэмрэ рэхьатныгъэмрэ якъэухъумэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр АР-м и Арбитраж хьыкум ихьыкумышIхэу Аулъэ Рузаннэ, Владимир Нефедовым, Шъэфрыкъо Азэмат къафагъэшъошагъэх. ХьыкумышIэу Шыб­зыхъо Заур АР-м и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъ, арбитраж хьыкумым иIофышIэ заулэмэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу