ТыфэгушIо!

ТиIофшIэгъоу Шъаукъо Аслъангуащ Хьалимэ ыпхъум ныбжь дахэ иIэ зэрэхъугъэмкIэ тыфэгушIо!


Псауныгъэ пытэ иIэу, игухэлъ дахэхэр къыдэхъухэу, къиным щиухьэу, хъярыр къебэкIэу, ипхъорэлъфмэ янасып къылъэгъоу, икъэлэмыпэ мыуцэкоу бэрэ джыри Iоф ышIэнэу тыфэлъаIо!

«Адыгэ макъэм» щылажьэхэрэр