Республикэм иныбжьыкIэхэм афэкIорэ Джэпсалъэу Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет къышIыгъэр

Мы илъэсым бэдзэогъум и 27-м Адыгеим автономие иIэ зыхъугъэр илъэси 100 мэхъу. Ащ иэкономикэ, икультурэ, исоциальнэ лъэныкъо лIэужыбэмэ яIахьышIу хашIыхьагъ. Адыгеим икъэралыгъо гъэпсыкIэрэ лъэпкъэу исхэм язэгурыIоныгъэрэ зэрафэлъэкIэу ахэм агъэпытагъ. А пстэуми яшIуагъэ къэкIуагъ автоном хэкур Урысые Федерацием исубъект хэушъхьафыкIыгъэ хъунымкIэ. Тэ, нахьыжъхэм, тарихъым икъэгъэзэпIэ зэфэшъхьаф­хэм ялъэхъэнэ къинхэм, зэрэхэгъэгу фэдэу, щыIэныгъэм къыхэхъу­хьэрэ зэхъокIыныгъэшIухэм тыряшыхьатыгъ ыкIи тахэлэжьагъ. Адыгеим икъэралыгъо гъэпсыкIэ ятIонэрэ илъэсишъэм зыщыхэхьащтым, шэны зэрэхъугъэу, нахьыжъхэр хэбзэ шIагъоу зэрыгъуа­зэщтыгъэхэр лъыжъугъэкIотэнхэу тыкъышъущэгугъы.

КъыткIэхъухьэхэрэр ары къэралыгъор ыпэкIэ лъызыгъэкIотэщт кIуачIэр. ЦIыф ныбжьыкIэ гъэсагъэхэр ары ежь ашъхьэкIэ янеущырэ мафэ къырыкIощтыри, хэгъэгур зыфэдэщтыри зэлъытыгъэхэр.

НыбжьыкIэхэр чанэу щыIэныгъэм хэмылажьэхэмэ, граждан обществэри щыIэн ылъэкIыщтэп. ЩыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми ахэщагъэхэу ахэр щытхэ зыхъукIэ, къэралыгъори, обществэри, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэри нахь пытэщтых, нахь псынкIэу хэхъоныгъэшIухэм къафэкIощтых. Нэбгырэ пэпчъ ишIэныгъэхэм, итворчествэ заушъомбгъунымкIэ тиреспубликэ амал пстэури иI. Апшъэрэ ыкIи гурыт еджапIэхэр, спорт ыкIи культурнэ псэуалъэ­хэр, хэушъхьафыкIыгъэ еджапIэхэр бэу тиIэх. Сэнэхьатэу къыхэ­шъухыщтымкIэ, щыIэныгъэ гъогоу шъузтехьащтымкIэ ахэм яшIуа­гъэ къышъокIыжьыщт.

Тэ тицыхьэ телъ тиреспубликэрэ Урысыешхомрэ яхэхъоныгъэ нэкIубгъуакIэ шъуиIахь зэрэхэшъушIыхьащтым. Урысыем ащкIэ амалэу иIэр гъунэнчъ. Шъуедж, нахьышIу, нахь дэгъу шъузэрэхъу­щтым шъудэлажь, Iоф зафэу шъузыфежьэрэр пхырышъущ.

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет мэфэкIэу къэблагъэрэм – Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс фэшI къышъуфэгушIо! Къэралыгъом ылъапсэхэм ягъэпытэнкIэ, щыIакIэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ шъуятэхэм яIоф зэрифэшъуашэу зэрэлъыжъугъэкIотэщтым тицыхьэ телъ. А кIэнышхор къэшъуухъум, текIоныгъэшхохэм шъуакъыфакIу! Урысыешхом ыкIуачIэрэ ищытхъурэ ахэжъугъахъу!

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, еджэнми, IофшIэнми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет

Нахьыжъхэм я Совет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм Джэ­псалъэр щаштагъ. Ащ хэлэжьагъэх министерствэхэм, ведомствэхэм, Общественнэ палатэм, ветеранхэм я Совет, тхакIохэм я Союз, бзылъфыгъэхэм я Союз, политическэ партиехэм яфракциехэм ыкIи общественнэ движениехэм япащэхэр.