Партизанхэм ялъагъо рыкIуагъэх

Мыекъопэ районым ит псэупIэу Прохладнэм партизанхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ патриотическэ Iофтхьабзэ щызэхащагъ.

Ащ Мыекъуапэ иеджапIэхэу NN 7-м ыкIи 11-м якIэлэ­еджакIохэр хэлэжьагъэх, ак­циер Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет зэхищэгъагъ.

НыбжьыкIэхэм АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу, полковникэу Къуаджэ Аслъанрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым тарихъ ыкIи философие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Iэзэщыкъ Геннадийрэ къызэрэкIуагъэхэм мэхьанэ ратыгъ. Ахэм зэо илъэс­хэм партизанхэм къахэфэгъэ лIыгъэр зыфэдагъэр ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ.

ЛъыхъокIо отрядэу «ШIэжьым» хэтхэр заом агъэфедэщтыгъэ пкъыгъохэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу зэхащагъэм еплъы­гъэх. Винтовкэр, пчыпы­джынхэр, пулемет дискхэр, нэ­мыкIхэри аIыгъыгъэх, зэпаплъыхьагъэх. Купэу «ШIэжьым» ипащэу Владимир Сахно ахэр къызщагъотыгъэ чIыпIэхэр къы­Iотагъ. Аужырэ илъэсым лъы­хъуакIохэм зэо лъэхъаным къы­раутэхыгъэгъэ самолетиплI къагъотыжьыгъ, НКВД-м и Мые­къопэ танк бригадэ ия 9-рэ дивизиеу къалэр къэзыухъу­мэщтыгъэм зызщигъэбылъыщты­гъэ чIыпIэ къыхагъэщы­жьыгъэх.

Юнармейцэхэр Мыекъопэ партизан гъогум ращагъэх. КъэуцупIэхэм защагъэпсэфы­фэкIэ партизанхэм япсэукIагъэ зыфэдагъэр, ашхыщтыгъэр, чэщхэр зэрэрахыщтыгъэр, раз­ведкэм зэрэкIощтыгъэхэр Къуа­джэ Аслъан ахэм къафиIотагъ.

Джащ фэдэ зэIукIэгъухэм, зэо къэбарэу нахьыжъхэм къа­фаIуатэхэрэм ныбжьыкIэхэр къегъэущых. Партизанхэр зыщызэогъэ чIыпIэхэр нэрылъэгъу зыфэхъугъэхэм ашIошъ хъугъэ заом цIыфхэм хьазабэу къафихьыгъэр зыфэдизыр.

— ТиныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу, ищыкIагъэмэ, къау­хъумэнэу дгъэсэнхэр ары ти­пшъэрылъ шъхьаIэр, — къыIуагъ А. Къуаджэм. — Хэгъэгур пыим къытезыхыжьыгъэхэм ахэр афэдэ хъунхэр ары ты­зыпылъыр.

Юнармейцэхэм къакIухьэгъэ чIыпIэхэр, алъэгъугъэр къакIэ­хъухьащтхэм къафаIотэжьыщт, заом тхьамыкIагъоу цIыфхэм къафихьырэр агурагъэIощт.

Иван Бормотов.