Къэлэ паркым щыкIощт

Йогэм и Дунэе мафэ 2022-рэ илъэсым бэдзэогъум и 3-м хагъэу­нэфыкIыщт.

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк, урамэу Гагариным ыцIэ зыхьырэм дэжь, Дунэе Iоф­тхьабзэр щыкIощт.

Пчэдыжьым сыхьатыр 7-м къыщыублагъэу 8.30-м нэс тыгъэм гъогогъуи 108-рэ сэлам рахыщт. Мафэм сыхьатыр 3-м щегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 7.30-м нэс Iэпкъ-лъэпкъхэм, гушъхьэ кIуачIэм, сатыум, искусствэм, IэпэIасэхэм яIоф­шIагъэхэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр зэхащэщтых. Нэпэ­еплъ пкъыгъохэм афытетхэщтых

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет икъулыкъушIэхэм къы­зэрэтаIуагъэу, пчыхьэм сыхьатыр 8-м къыщегъэжьагъэу 9-м нэс этноконцертыр зыгъэпсэфыпIэ паркым щыкIощт.

ЗэхэщакIохэм спортыр, культурэр, искусствэр зышIогъэ­шIэгъонхэр, гум шIукIэ къи­нэжьынэу зызыгъэпсэфы зы­шIоигъохэр Дунэе Iофтхьабзэм рагъэблагъэх.
Сахьидэкъо Нурбый.