ГъэцэкIэнхэр, пшъэрылъхэр

ПсэолъэшIыным, псауныгъэм икъэухъумэн, еджапIэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм ыкIи бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным тишъолъыр зэрэфэхьазырым защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо АР-м и Правительствэ иIагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу зэхэсыгъор зэри­щагъ АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным епхыгъэ псэуалъэхэр зэрашIы­хэрэм, зэрагъэцэкIэжьхэрэм ыкIи зэрагъэкIэжьхэрэм къатегущыIагъ АР-м псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым къэралыгъо программитIум къадыхэлъытагъэу псэолъи 9 ашIынэу ыкIи зым игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр рашIылIэнхэу агъэнафэ.

Программэу «АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ икъу­лыкъу иапэрэ звено гъэкIэжьыгъэныр» зыфиIорэм къыхиубытэу къуаджэу Джэджэхьаблэ ыкIи поселкэу Дружбэм, Мые­къуапэ ирайон цIыкIоу Восходым, поселкэу Инэм поликлиникэхэр кIэу ащашIых. Министрэм къызэриIуагъэмкIэ, псэолъэшIын IофшIэнхэр 2023-рэ илъэсым ыкIэхэм нэс аухынхэу ары. Поселкэу Каменномостскэм дэт поликлиникэм мы илъэсым ыкIэм нэс игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр щаухыщтых.

Программэу «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэ­ныр» зыфиIорэм хахьэу къуа­джэу Къэбыхьаблэ, къутырэу Петровым ыкIи селоу Большесидоровскэм фельдшер-мамыку пунктхэр, джащ фэдэу селоу Вольнэм ыкIи поселкэу Майскэм амбулаториехэр ащагъэпсых. Мы псэуалъэхэр 2022-рэ илъэсым ыкIэхэм нэс атынхэу мэгугъэх.
Республикэм гъэсэныгъэмкIэ иучреждениехэр илъэсыкIэ еджэ­гъум зэрэфагъэхьазыр­хэрэм къытегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфи­Iорэм хахьэу 2022-рэ илъэсым федеральнэ бюджетым щыщ субсидиеу сомэ миллиони 163-рэ фэдиз Адыгеим къыIэкIэ­хьагъ. А мылъкур къызфагъэфедэзэ республикэм ит еджапIэхэм «Точка роста» зыцIэ гъэсэныгъэ гупчэ 25-рэ фэдиз ыкIи еджэпIэ технопаркэу «Кван­ториум» зыфиIорэр ли­цееу N 35-м къащызэIуахыщтых.

ИлъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу къоджэ псэупIэхэм адэт еджапIэхэм яспортивнэ зал 13 агъэ­цэкIэжьыщт. Ахэм сомэ миллион 27-м ехъу апэIуагъэхьащт. Анахь Iофыгъо шъхьаIэу Е. Ле­бедевым зигугъу къышIыгъэхэм ащыщ терроризмэм пэшIуекIогъэныр. Мы мафэхэм яхъулIэу тиреспубликэ ит гъэсэныгъэ учреждениехэр Росгвардием ыкIи ЧОП-м къызэриухъумэхэрэр ащ къыIуагъ.

Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу еджапIэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэмкIэ илъэситф пIалъэ зиIэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн аублагъ. Ащ къыдыхэлъы­тагъэу 2022-рэ илъэсым тирес­публикэ ит еджэпIи 9, къихьащт илъэсым еджэпIи 7 агъэцэ­кIэжьын гухэлъ щыI.

КIэрэщэ Анзаур муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ариIуагъ еджапIэхэм ягъэцэ­кIэжьын епхыгъэ IофшIэнхэм анаIэ атырагъэтынэу.

— ЕджапIэхэм ащыкIорэ гъэ­­цэкIэжьынхэм зэрифэ­шъуашэу шъуалъыплъэн фае, илъэсыкIэ еджэгъум зэкIэ еджа­пIэхэр фэхьазырынхэм фэшI. 2024-рэ илъэсым игъэ­кIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зэрашIылIэщт еджапIэхэм якъыхэхын мы мэфэ благъэ­хэм рагъэжьэщт. Муниципалитетхэм мыщ епхыгъэу Iоф зышIэрэ ведомствэхэр ягъусэхэу Iофым чанэу хэлэжьэнхэ фае. Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къытфишIыгъ рес­публикэм ит еджапIэхэм янахьыбэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэнхэу, — къыIуагъ А. КIэращэм.

Джащ фэдэу Адыгеир бжы­хьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфагъэхьазырырэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. АР-м псэолъэ­шIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, 2022 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытагъэу псэупIэ- коммунальнэ псэуалъэхэм ягъэ­хьазырын Адыгеим щыфежьагъэх. Мы мафэхэм котельнэ 257-м, фэбэрыкIопIэ километрэ 302-м, гъэфэбэпIэ пунктхэм ягупчэ 25-м, гъэстыныпхъэм ирыкIопIэ километрэ мини 3-м ехъум, псырыкIопIэ километрэ мини 2,5-м, псы ыкIи электрическэ сетьхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащэкIох.

Зэхэсыгъом Iофыгъоу зытегущыIагъэхэмкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх, гумэкIыгъоу къэуцухэрэм ядэгъэзыжьынкIэ ведомствэхэм ыкIи муниципалитетхэм пшъэрылъхэр афашIы­гъэх.

КIАРЭ Фатим.