ГупчакIэм иIофшIакIэ зыщигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-аналитическэ гупчэ хэхьэрэ кол-гупчакIэм тыгъуасэ щыIагъ. Къулыкъоу 122-м зегъэушъомбгъугъэным тегъэпсыхьагъэу ар зэхащагъ ыкIи республикэмкIэ медицинэ кол-гупчэ зыкI нэужым чэзыу-чэзыоу ашIыжьыщт.

Гупчэм иIофшIэн зыщагъэгъо­зэнэу къэкIуагъэх Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм икомитет итхьаматэу Наталья Широковар, псауны­гъэм икъухъумэнкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем, цифрэ технологиехэмкIэ министрэу Шыу Заурбэч, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ университетым, Мыекъопэ медицинэ колледжым ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-ана­литическэ гупчэ ипащэу Александр Саферовым къызэриIуагъэмкIэ, гупчэр зэхэщэгъэ­ным пае автоматизированнэ IофшIэпIэ чIыпIэ 85-рэ, телефон аппаратхэр, сетевой оборудованиер, мебелыр къащэфыгъэх, унэу Iоф зыщашIэщтхэр агъэхьазырыгъэх. А гухэлъхэм апае бюджетым сомэ миллион 30 къыхагъэкIыгъ. Пандемием илъэ­хъан волонтерхэу а Iофым къыхагъэлажьэщтыгъэхэр тIэкIу-тIэкIузэ штатым хэхьэрэ Iофы­шIэхэмкIэ зэблахъух.

Непэ гупчэм иоператорхэм коронавирусым иIофыгъохэм цIыфхэр зэращагъэгъуазэхэрэм имызакъоу, врачым дэжь кIомэ зышIоигъохэр атхых, джащ фэдэу яунэ исхэу врачыр къыз­фэкIон фаехэри агъэунэфых. ТапэкIэ къэбар-аналитическэ структурэ зыкI зэхащэщт, ащ къыхиубытэщтых медицинэ Iэпы­IэгъумкIэ мониторингыр, фэгъэ­кIотэныгъэ зыхэлъ Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр ыкIи ялъэ­Iухэр штэгъэнхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ гупчэм иIофышIэхэм ыкIи волонтерхэу республикэм имедучреждениехэм ястудентхэр зы­хэтхэм Iоф ашIэнымкIэ амалэу яIэхэм защигъэгъозагъ. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым кол-гупчэр зызэхащагъэм къыщыублагъэу непэ нэс партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ хэтхэм Iэпы­Iэгъу ащ къыратыщтыгъ. Транспортыр ыкIи гъэстыныпхъэр къаIэкIагъахьэщтыгъэх, джащ фэдэу шхын стырыр, нэмыкIхэри игъом къалъагъэIэсыщтыгъэх. ПстэумкIи пандемием илъэхъан гуфэкIо 550-мэ кол-гупчэм иIоф­шIэнкIэ яшIуагъэ къагъэкIуагъ. Анахь чанэу IофшIэным хэлэжьагъэхэм КъумпIыл Мурат зэрафэразэр къыIуагъ ыкIи Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъ анахьэу къахэщыгъэ волонтерхэм аритыгъ. Ахэр: Мыекъопэ медколледжым истуденткэу Валерия Долгих, Адыгэ къэралыгъо университетым истуденткэу Ерэджыбэкъо Рим, Мыекъопэ медколледжым чIэсэу Дмитрий Журавлевыр, Адыгэ къэралыгъо университетым истудентэу Лафышъэ Рэмэзан, а университетым истуденткэу Синельникова Любовь, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Уджыхъу Анета, Мыекъопэ медколледжым чIэсэу Магомед Хасанбиевыр.

Ащ нэмыкIэу Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэр волонтер заулэмэ афагъэшъошагъ.

«Пандемием илъэхъэнэ анахь къиным кол-гупчэм Iоф щызышIэгъэ студент- медикхэм, волонтерхэм тафэраз. Ахэм яшIуагъэ къэкIуагъ медицинэ учреждениехэм ярегистратурэхэм яIоф нахь псынкIэ шIыгъэнымкIэ, сымаджэхэм къэбарыр нахь тэрэзэу, икъоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ. Непэ, коронавирусыр къызыщызэкIэкIорэ лъэхъаным, амалэу щыIэхэр нахь икъоу гъэфедэгъэнхэ фае. Къэбар-аналитическэ системэ зыкI зэхэтщэщт, ащ хэхьащтых координационнэ ыкIи ситуационнэ гупчэхэр, республикэм иIоф­хэм ягъэзекIонкIэ Гупчэр, контакт гупчэр. Ащ амал къытыщт псауныгъэм икъэухъумэнкIэ зигъо Iофыгъоу къэуцухэрэр нахь шIогъэ ин хэлъэу зэшIохыгъэнхэмкIэ, цыфхэм Iофэу адашIэрэр нахь тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ», — къыIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу