Алырэгъур зыгъэсапIэм игупч

ДзюдомкIэ дунэе зэIукIэгъоу «Щылыч пэ­Iошху» зыфиIорэр Монголием икъэлэ шъхьаIэу Улан-Батор щыкIуагъ.

2024-рэ илъэсым Олимпиадэ джэгунхэу Париж щыкIощтхэм ахэлэжьэщтхэм якъы­хэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр рагъэжьагъэх. Улан-Батор (урысыбзэкIэ — Красный Богатырь) дзюдомкIэ бэнакIохэм дэгъоу къапэгъокIыгъ, спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъонымкIэ амалышIухэр яIагъэх.

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый, ащ иIэпыIэгъухэу Арсен Галстян, Гъэунэ Андзор Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм зыщагъэсагъ, ящыIэныгъэ дзюдом епхыгъэу мэпсэух.

Улан-Батор щыкIогъэ зэнэкъокъум Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Японием ибэнакIохэм ятIонэрэ, Монголием ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.
Тихэгъэгу ибатырхэм дышъэу медали 5, тыжьынэу 2, джэрзэу 2 къыдахыгъэх. Ды­шъэр къызыфагъэшъошагъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Мадина Таймазова, кг 70-рэ, Махмадбек Махмадбеков, кг 73-рэ, Михаил Игольников, кг 90-рэ, Матвей Каниковский, кг 100, Инал Тасоев, кг 100-м къехъу.

Янэ адыгэмэ ащыщ

Михаил Игольниковыр ТIуапсэ щапIугъ, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт ипащэу дзюдом зыфигъэсагъ. Михаил янэу Алалэ Фатимэ адыгэ лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрехьэх.

— Олимпиадэ джэгунхэу Токио щыкIуагъэхэм Мадина Таймазовар, Михаил Игольниковыр ахэлэжьагъэх, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Мадинэрэ Михаилрэ Адыгеим иныбджэгъушIух. Бэрэ тызэлъэкIо, тызэха­хьэмэ, хъугъэ-шIагъэу тызытегущыIэрэр ма­кIэп.

Урысыем дзюдомкIэ иегъэджэн зэхахьэу Мыекъуапэ щызэхащагъэм М. Таймазовар, М. Игольниковыр хэлэжьагъэх. КIэлэегъа­джэхэм, тренерхэм, дзюдомкIэ бэнакIохэм гущыIэгъу афэхъугъэх. НыбжьыкIэхэр физкультурэм, спортым пыщэгъэнхэм, псауныгъэр агъэпытэным, лъэпкъ шэн-хабзэхэм афэгъэсэгъэнхэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу зэхащагъэх. Алырэгъум шIэныгъэу щызэрагъэгъотырэр щыIэныгъэм щыпхыращы.

Мадина Таймазовамрэ Михаил Игольниковымрэ апэрэ чIыпIэхэр Улан-Батор къызэрэщахьыгъэхэм фэшI Мыекъуапэ ибэнэпIэ еджапIэ итренерхэр, спортсменхэр афэгушIох.