Язэпхыныгъэ агъэпытэ

Модельнэ тхылъеджапIэхэм яIофыгъохэр лъыгъэкIотэгъэнхэмкIэ къэбар жъугъэм иамалхэр зэрагъэфедэхэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

АР-м культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьаIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Теуцожь Нурыет зэхахьэм къыщиIуагъ Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыпкъырыкIырэ Iофыгъо­хэр зэрагъэцакIэхэрэр. КультурэмкIэ Министерствэмрэ модельнэ тхылъеджапIэхэмрэ зэгъу­сэхэу СМИ-м адашIыгъэ зэпхыныгъэхэр зэрагъэпытэхэрэм рес­­публикэм и Лъэпкъ тхылъ­еджапIэ ипащэу Къыкъ Беллэ иеплъыкIэхэр къыриIолIагъэх.

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу муниципальнэ тхылъеджапIэхэр хэгъэгум и Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэлажьэх. Теуцожь Нурыет зэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр нахьышIоу тхылъеджа­пIэхэм ащыгъэпсыгъэнхэмкIэ зэхъокIыныгъэхэр зэрашIыхэрэр. Адыгеим модельнэ тхылъеджэпIэ 11-мэ Iоф щашIэ. Шэуджэн районым игупчэ тхылъеджапIэ икъутамэ къоджэ псэупIэу Тихоновскэм мыгъэ къыщызэIуахын ямурад.