Зы такъикъми мэхьанэ иI

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ рес­­публикэ станцие ыкIи ошIэ-дэмышIэ тхьа­мыкIагъохэмкIэ медицинэ гупчэм анахь чанэу Iоф щызышIэхэрэм ащыщ Сахьид Салахутдиновыр. 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ар фельдшерэу мэлажьэ.

Пандемием илъэхъан ковид-бригадэм емыджэнджэшэу кIуагъэ. Къэуцу имыIэу, мэзи­хым ехъурэ иунагъо имыхьажьэу, Iоф ышIагъ.

— IэпыIэгъу псынкIэм ущылажьэ зыхъукIэ цIыфхэм амышIэрэ, амылъэгъурэ чIыпIабэмэ уарехьылIэ. Медицинэм илъэныкъохэр зэкIэ пшIэн фае. Гу-лъынтфэ уз зиIэхэм, гъогу хъу­гъэ-шIагъэм хэфагъэхэм ыкIи нэмыкIхэм адэжь тэкIо. СиIофшIэнкIэ бэ слъэгъугъэр, ау анахьэу ащымыгъупшэрэр пандемием илъэхъан. Зы такъикъми мэхьанэ иI.

Итхьабылхэр узым зэ­лъиштагъэу, жьы къы­фэмыщэжьэу цIыфыбэ тапэ къифагъ. Ахэр псынкIэу сымэджэщым къэдгъэсыщтыгъэх. Тызэрыс автомобильхэр аужырэ шапхъэхэм зэра­диштэхэрэм, ИВЛ зэрарытым ишIуагъэкIэ псынкIэу IэпыIэгъу ядгъэ­гъотыщтыгъ, — еIо Сахьид.

Сымаджэм гур шIэхэу зэрэIэпызырэр, гумахэ, кIочIаджэ зэрыхъурэр кIэлэ ныбжьыкIэм къыгурэIо. Медицинэ IэпыIэгъум имызакъоу цIыфыгъэ хэлъэу адэзекIо. ИIофшIэн цIыфхэм зэрящыкIагъэр, мэхьанэшхо зэриIэр ешIэ, пшъэдэкIыжь ин ыхьызэ мэлажьэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.