Адыгеир хэгъэгум къыщыхагъэщы

Урысые Федерацием и УIэшыгъэ КIуачIэхэм самбэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ язэнэкъокъу бэдзэогъум и 2 — 5-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм язэнэкъокъу Мыекъуапэ апэрэп зэрэщызэхащэрэр. Адыгеим шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэмкIэ иеджапIэ дунаим анахь щыцIэрыIомэ ащыщ. Ащ щагъэсагъэ­хэм СССР-м, Урысыем, Европэм, дунаим хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медальхэр къащыдахыгъэх. Шэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ спорт псэуалъэхэр республикэм щагъэпсыгъэх. Адыгеим зэнэкъокъу инхэр дэгъоу щэкIох.

Урысыем зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ, спорт лъэпкъхэмкIэ федерацием якъулыкъу­шIэхэр, тренерхэр зэIукIэгъухэм къарагъэблэгъагъэх.

Адыгеим ичIыопс дахэ, Къыб­лэм ыкIи Темыр Кавказым анахь къащыхагъэщырэ шъо­лъырхэм ахалъытэ. Республикэм зекIо къакIохэрэм, хьакIэхэм зыгъэпсэфыпIэшIу Адыгеир афэ­хъу. Мыщ щалъэгъурэр, щызэхахырэр шIукIэ агу къенэжьы.

Урысыем идзэ шъолъырхэм якоманди 9, дзэм икъулыкъушIэ спортсмени 150-рэ фэдиз самбэмкIэ, дзюдомкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэщтых.

СамбэмкIэ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэр дунэе шапхъэ зиIэ судьяу Хъот Юныс, дзюдомкIэ пащэр – Урысые шапхъэ зиIэ судьяу Джон Липаридзе.

— Адыгеим ибэнакIохэу Дэхъу Азэмат, Вардкез Акопян, Ингъуш Владимир, ПашIо Алый, нэмыкI­хэри медальхэм афэбэнэщтых, яIэпэIэсэныгъэ алырэгъум къыщагъэлъэгъощт, — къытиIуагъ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм язэнэкъокъухэр тиреспубликэ зэрэщызэхащэхэрэм къеушыхьаты тишъолъыр хэхъоныгъэ инхэр зэришIыгъэхэр, тимамыр псэукIэ зэрэдахэр.

«Налмэсыр» афэуджыщт

— Хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм язэнэкъокъу икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм тыхэлэ­жьэщт, адыгэ къашъохэр къэтшIыщтых, лъэпкъ шэн-хабзэхэм, адыгэ шъуашэм ядэхагъэ къэд­гъэлъэ­гъощтых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Хъо­джэе Аслъан. — Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр дгъэгушIощтых, республикэм ищытхъу тIэтыщт.

Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ медальхэр къащызыхьыгъэхэ Владимир Невзоровыр, Емыж Арамбый, Арсен Галстян, Тао Хьасанбый, Мудрэнэ Бислъан, нэмыкIхэу Адыгеим щагъэсагъэ­хэр ныбжьыкIэхэм щысэ афэхъух.

Дунэе зэнэкъокъухэм самбэмкIэ дышъэр къащызыхьыгъэхэ Хьэпае Арамбый, Владимир Гури­ным, Мэрэтыкъо Сахьидэ, Абрам Агамерян, Хьасанэкъо Мурат, Алхъо Сыхьатбый, нэмыкI­хэм ацIэ къетIо зыхъукIэ, Адыгеир спортышхом зэрэщашIэрэм тегъэгу­шхо.

— Тинахьыжъхэм такIырыплъы­зэ, дунэе спортым илъэгапIэхэм тафэкIо, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ шIагъохэр непэ тэгъа­сэх, -— еIо Адыгеим самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — ТибэнэпIэ еджапIэ зэтедгъэпсыхьажьыгъ. Ащ фэшI республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм лъэшэу тафэраз.

— Адыгеим ибэнэпIэ еджапIэу сызыщагъэсагъэр дунаим щызэлъашIэ, — игупшысэхэм тащегъэ­гъуазэ Урысыем дзюдомкIэ ихэ­шыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый. — Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ Мыекъопэ бэнапIэм зеушъомбгъу.

«Ошъутенэм» щыкIощт

АР-м испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуачIэхэм язэнэкъокъу щыкIощт. Бэдзэогъум и 3-м сыхьатыр 10-м самбэмкIэ зэIукIэгъухэр аублэщтых.

Бэдзэогъум и 5-м, сыхьатыр 10-м дзюдомкIэ зэнэкъокъур рагъэжьэщт.

ЗэхэщакIохэм спортыр зышIогъэшIэгъонхэр зэIукIэгъухэм ара­гъэблагъэх.