Батырхэм акIырэплъых?

Урысыем и Къыблэ шъолъыр иныбжьыкIэхэм я  Спартакиадэ бэдзэогъум и 6 — 8-м Ермэлхьаблэ щыкIощт.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ бэнакIохэу 2006 — 2008-рэ илъэс­хэм къэхъугъэхэр кIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых. Пшъэшъи 5-рэ кIэлэ 46-рэ алырэгъум щя­нэкъокъущтых.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, дзюдомкIэ Спартакиадэм зыфэтэгъэ­хьазыры, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ ипащэу Хьакурынэ Дамир. — Аужырэ уплъэкIунхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр зэхэтэщэх. ТиныбжьыкIэхэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр Спартакиадэм къыщыдахын алъэкIыщтэу тэгугъэ.

Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим дышъэ медальхэр дзюдомкIэ къа­щызыхьыгъэ батырхэр Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щагъэсагъэх. Владимир Невзоровым, Арсен Гал­стян, Мудрэнэ Бислъан, Лъэцэр Хьазрэт, нэмыкIхэм щысэшIу къагъэлъэгъуагъ. Тинепэрэ ныбжьыкIэхэр щытхъур Адыгеим къыфэзыхьыгъэхэм акIырэплъых, гуетыныгъэ ахэлъэу яухьазырыныгъэ хагъахъо.