Непэ партизанхэм я Маф

Мэкъуогъум и 29-р — партизанхэмрэ подпольщикхэмрэ я Маф. Хэгъэгу зэошхор къызежьэр ары партизан движениер зэхэщагъэ зыхъугъагъэр. Зэо кIыбым къэнагъэхэу, Iашэ зыIыгъын зылъэкIыщтхэу, пыеу къыттебэнагъэр гъэкIодыгъэным фаблэхэрэр арых партизан купхэм ахахьэщтыгъэхэр.

Ащ фэдэ куп «Народнэ лъышIэжьхэр» ыцIэу Мыекъуапи щызэхащэгъагъ, ащ нэбгырэ 300 фэдиз хэтыгъ. Тидзэхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм дакIоу Гитлер Мыекъопэ чIыдагъэр ыIэ къыригъэхьаным зэрэфэбанэрэм пэуцужьыгъэныр. партизанхэм япшъэрылъ шъхьэIагъ.

1942-рэ илъэсым апэрэ нэмыц танко­вэ дзэу танк мин фэдиз хъурэм щыщхэр Мыекъуапэ къыдахьэщтыгъэх ыкIи дэкIыжьыщтыгъэх. Дивизиехэу «Эдельвейсрэ» «Викингрэ» къалэм гъогогъуитIо пхырыкIыгъэх.

Къалэм пыим иштаб зэфэшъхьафхэр, концлагеритIу, госпиталь дэтыгъэх. Аэрод­ромыр нэмыцхэм аштагъэу якъу­хьэлъатэхэр щаIыгъыгъэх, авиаполкэу «Адольф Гитлер» зыфиIорэм ахэр ыгъэ­федэщтыгъ.

Къушъхьэхэм ащызэонэу агъэсэгъэ я 49-рэ полкым икомандирэу, генералэу Рудольф Конрад Мыекъуапэ икIыти, фюрер иставкэу къалэу Винницэ дэтым кIощтыгъ.

Ащ фэдизыр Мыекъуапэ щэхъэфэкIэ партизанхэмрэ подпольщикхэмрэ къагъотыгъэ къэбархэр Адыгеим имэзхэм защызгъэбылъырэ тиразведчикхэм аIэ­кIагъахьэщтыгъэх, чекистхэм пыим деIэхэрэр ыкIи гохьагъэу Iоф дэзышIэ­хэрэр къыхагъэщыщтыгъэх, яфэшъуашэ арагъэгъотыщтыгъ.

Типартизанхэм нэмыцхэр гъэрэу къа­убытыщтыгъэх, гъогу гъунэхэмрэ мэз­хэмрэ захаушъафэти, ошIэ-дэмышIэу фашистхэм атебанэщтыгъэх, чIэнэгъабэ арагъэшIыщтыгъ.

Нэмыцыдзэхэм афэгъэхьыгъэ къэба­рэу зэрагъэшIагъэхэр Кагановичым, Селезневым, Судоплатовым, фронт зэ­­фэ­шъхьафхэм якомандирхэу Буденнэм, Тюленевым, Петровым аIэкIагъахьэщтыгъ.

Нэмыцхэм ягухэлъ шIойхэр къадэхъу­гъэп. Ащ ыгъэгубжыгъэхэу къэлэдэс нэбгырэ мини 4 фэдиз Мыекъуапэ щаукIыгъ, хьэкIэ-къокIагъэкIэ тицIыфхэм къадэзекIуагъэх.

Подпольщикхэм ащыщхэу къэлэ сымэджэщым Iоф щызышIэрэ Безушко зэшъхьагъусэхэр, къэлэ здравотделым ипащэу И. Шаульскэр, горводпроводым иIофышIэу В. Калининыр, нотариусэу Къоджэ Хьалимэт, нэмыкIхэри нэ­мыцхэм аубытыхи, чIыунэхэм ачIагъэсыгъэх, хьэзаб арагъэщэчыгъ. Зы гущыIи нэмыцхэм къафэзымыIогъэ Къо- джэ Хьалимэтрэ кIэлэеджакIоу Женя Поповымрэ а зы мафэм зэдаукIыгъэх.

Теуцожь ыкIи Мыекъопэ районхэм яподпольщикхэу П. Чэсэбыим, С. Яхъу­лIэм, М. Теуцожьым, Хь. Бэрзэджым, А. ГъукIэлIым, В. Костиковам, А. Власовам, нэмыкIхэми алъэкIыщтыр ашIагъ.

Партизан отрядхэм ахэтыгъэ бзылъфыгъэ чанхэм ащыщых Евдокия Кононенкэр, Наталья Служава, Сара Вахитовар, Полина Деревянко, Надежда Сливкинар, нэмыкIхэри.
Партизанхэр сыдигъуи тишIэжь хэтыщтых.
Иван Бормотов.