МэфэкIышхом ихэгъэунэфыкIын тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыхэлэжьэгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм АР-м инахьыжъхэм я Совет хэтхэр Адыгэ Республикэм ия 100-рэ илъэс игъэмэфэкIын епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх, республикэм иныбжьыкIэхэм афэкIорэ Джэпсалъэр щаштагъ.

Нахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый Iофтхьабзэр зэрищагъ. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, Урысыем Iоф­шIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу Мэщ­бэшIэ Исхьакъ, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр, общественнэ, лъэп­къ-культурэ организациехэм япащэхэр.

Адыгеим икъэралыгъо суверенитет ехьылIэгъэ Декларацием зыкIэтхагъэхэр илъэс 31-рэ зэрэхъурэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. Нахьыжъхэм я Совет хэтхэм ащыщхэр ыпэкIэ щыIэгъэ хъугъэ-шIэгъэшхохэм ахэлэжьагъэх, республикэм икъэралыгъо лъапсэхэм язэхэщэн яIахьышIу хашIыхьагъ.

КъумпIыл Мурат къэзэрэугъо­игъэхэм зафигъазэзэ зэрэхи­гъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, респуб­ликэм ия 100-рэ илъэс культурэ, спорт, общественнэ Iофтхьэбзабэ зэрэзэрахьащтхэм нэмыкIэу, Адыгэ Республикэм и Мафэхэр УФ-м ФедерациемкIэ и Совет бэдзэогъум щызэхищэнхэу Адыгеим зегъэхьазыры. Къэралыгъо гъэпсыкIэ яIэ зы­хъугъэр мыгъэ илъэси 100 зэрэхъурэр хэзыгъэунэфыкIырэ Къэбэртэе-Бэлъкъарми, Къэрэщэе-Щэрджэсми яхудожественнэ купхэм ягъусэу Адыгеим и Мафэхэр Москва зыщыкIощтхэ лъэхъаным, Iоныгъом, концерт къызэдатынэу рахъухьэ. Джащ фэдэу Москва щызэхащэщт мэфэкI Iофтхьабзэхэм анэмыкIэу, чъэпыогъу мазэм Адыгеим ия 100-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзабэ Мыекъуапэ щызэрахьанэу рахъухьэ.

«Республикэм июбилей игъэ­мэфэкIын епхыгъэ федеральнэ планым илъэсищ хъугъэу Iоф дэтэшIэ. Хэгъэгум ипащэхэми, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путинми лъэ­шэу тафэраз анаIэ тиреспубликэ къы­зэрэты­рагъэтырэм фэшI. Планым ичэзыу­хэм ягъэцэ­кIэнкIэ ренэу IэпыIэгъу къытфэхъу тичIыпIэгъоу, Урысыем и Правительствэ ивице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэр. Федеральнэ планым дакIоу Адыгеим шъолъыр планри щагъэцакIэ. Культурэ Iофтхьабзэхэм анэмыкIэу, спорт, просветительскэ, гъэсэныгъэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэри ащ хэхьэх», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм культурэмкIэ иучреждение пэрытхэр юбилеим ехъулIэу зэрагъэцэкIэжьыгъэхэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфы­кIыгъ. Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ почтэ маркэм икъы­дэгъэкIын ыуж итых. Джащ фэдэу юбилей медалэу «АР-р зызэхащагъэр илъэси 100 мэхъу» зыфиIорэмрэ сомищэу зэрыт тыжьын ахъщэрэ къыдагъэкIыщтых.

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт нэмыкI лъэныкъохэмкIи Iофы­шхо зэшIуахы.

«ЛъэгэпIэшхом тетэу юбилеим епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэмкIэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэщт. МэфэкIым епхыгъэ Iофтхьабзэхэм республикэр зэрыгу­шхорэ гъэхъагъэхэр къахэ­щынхэ фае Адыгеим нахьыбэу анаIэ къытырадзэным, ащ къэкIуапIэу иIэхэм ягъэфедэнкIэ амалыкIэхэр къэгъотыгъэнхэм афэшI», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м инахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зэоуж лъэхъаным автоном хэкур зэрэзэтырагъэуцожьыгъэр, Адыгеим хэхъоныгъэ зэришIыгъэр тинахьыжъхэм анэгу кIэ­кIыгъ, непэрэ гъэхъагъэу ащ иIэхэм арэгушхох.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэр илъэси 100 зыщыхъурэм ехъулIэу нахьыжъхэм я Совет республикэм иныбжьыкIэхэм афэкIорэ Джэ­псалъэр ыштагъ. Нахьыжъхэм хэбзэ шIагъоу яIэр ныбжьыкIэ­хэм лъагъэкIотэн, республикэм ихэхъоныгъэ лIэуж пэпчъ иIахь хишIыхьан, лъэпкъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэн зэрэфаер ащ щыхагъэунэфыкIыгъ.

АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм ыкIи гухэлъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэу къафиIотагъ. Культурэм ылъэныкъокIэ юбилей Iофтхьабзэхэр: къэгъэлъэгъонхэр, фестивальхэр, творческэ купхэм яконцертхэр зэрэщыIэщтхэр зэхэсыгъом шъхьафэу щыхагъэунэфыкIыгъ.

Нахьыжъхэм я Совет хэтхэми, лъэпкъ-культурэ общественнэ движениехэм япащэхэми мэфэкI Iофтхьабзэхэм язе­­хьанкIэ еплъыкIэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу