Мы илъэсымкIэ миллиард 16,5-рэ фэдиз

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иIэгъэ зэIукIэм зыщатегущыIагъэхэр лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм ыкIи республикэм исоциальнэ-экономикэ программэ къыдалъытэрэ псэуалъэхэр шIыгъэнхэр, зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ыкIи гъэцэкIэжьыгъэнхэр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэ къулыкъухэм ыкIи муниципалитетхэм япащэхэм непэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм ащыщ лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ нахь шIогъэ ин къатэу щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр.

«ЩыкIагъэу тиIэхэм игъом тынаIэ атетыдзэшъун ыкIи ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ псынкIэу Iофтхьабзэхэр зетхьэшъун фае. Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ ахэхьэрэ псэуалъэхэр зэкIэ дэгъоу тшIынхэ ыкIи ипIалъэм ттынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Премьер-ми­нистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ язэшIохын сомэ миллиард 16,5-рэ фэдиз апэIуагъэхьащт. Лъэпкъ проектхэмкIэ процент 81,6-м фэдиз зэзэгъыныгъэу адашIыгъэр. Агъэ­псынэу ыкIи агъэцэкIэжьынэу рахъухьагъэр псэолъэ 30, ахэм ащыщэу Красногвардейскэ районым кIэлэцIыкIу Iы­гъы­пIищ, Мыекъопэ районым псауны­гъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ зы комплекс ащатIупщыгъах.

Къэралыгъо программэу «Къуа­джэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къытегущыIагъ Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур. Мы илъэсым а гухэлъхэм сомэ миллиард 1,5-м ехъу атырагъэкIодэнэу рахъухьагъ. Ахъщэр зыпэIухьащтыр кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэхэр, газ ыкIи псырыкIуапIэхэр, автомобиль гъогухэр, фельдшер-мамыку IэзапIэхэр, спортзалхэр шIыгъэнхэр, культурэм иунэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ары —пстэумкIи псэолъэ 45-рэ къыхеубытэ.

Игъом тыгъэнхэмкIэ анахь гумэкIыгъо­хэр къызыпкъырыкIырэ псэуалъэхэм япхыгъэу КъумпIыл Мурат хэушъхьафыкIыгъэу пшъэрылъхэр афишIыгъэх ыкIи чIыпIэхэм япащэхэу проект документхэр игъом ыкIи икъоу зымыгъэхьазырыгъэхэм, бюджет мылъкур жъажъэу зыIэ къизгъэ­хьагъэхэм афигъэпытагъ.

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иунэе программэ къыхиубытэрэ псэуалъэхэм афэгъэхьыгъэу экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министрэу Шэуджэн Заур къэгущыIагъ. Мы илъэсым Тэхъутэмы­къое районым промышленнэ шъолъырыр щыгъэпсыгъэным сомэ миллион 333-м ехъу къыфатIупщыгъ. Ахъщэр зыпэIухьагъэр газ, псы ыкIи электричествэ рыкIуапIэхэр, джащ фэдэу укъэбзалъэхэр шIыгъэнхэр ары. Къэралыгъо экспертизэр ашIыгъ, проект-сметэ документациер зэхагъэуцуагъ.

Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъхэм ягъэ­пы­тэнкIэ унэе программэм къыдилъытэрэ мылъкум щыщэу процент 75-р аIэ къырагъэхьэгъах. Графикым тетэу псэолъэшIын IофшIэнхэр лъэкIуатэх. ПсэупIэу Краснооктябрьскэм газ станцием изэтегъэпсыхьажьын щэкIо. Мэкъуогъум ыкIэм нэс ящыкIэгъэ оборудованиер къаIэкIэ­хьащт.
Ащ нэмыкIэу сабыибэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахьхэр ятыгъэнхэм пае къалэу Мыекъуапэ икъокIыпIэ лъэныкъокIэ инфраструктурэм пэIуагъэхьанэу мы илъэ­сым сомэ миллион 210-рэ фэдиз аIэ къырагъэхьанэу рахъухьагъ.

ИкIэухым зэIукIэм хэлажьэхэрэр тегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Координационнэ гупчэ изэхэщэн. Проектым игъэцэкIэн зэрэкIорэм фэгъэ­хьыгъэу къэгущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, ащ игуадзэу ЛIынэ Мурат, цифрэ хэхъоныгъэмкIэ, къэбарлъыгъэ­Iэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ министрэу Шыу Заурбэч. Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ Урысыем и Правительствэ и Аппарат иподразделение пстэуми гъусэныгъэ пытэ адыряIэнэу. ЗэкIэ программэм къыдилъы­тэрэ Iофтхьабзэхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Ситуационнэ гупчэ зэрэдиштэщтхэм анаIэ тырагъэтын фае.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу