ЗэхъокIыныгъэхэм яшIуагъэ къэкIощта?

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт коман­дэхэм зэхъокIыныгъэхэр ащэкIох.

Тренер шъхьаIэхэр

«Спартак» Москва итренер шъхьаIэу Гильермо Абаскаль агъэнэфагъ.

«Динамо» Москва итренер шъхьаIэ хъугъэр Славиша Йоканович. Ар Сербием щыщ, дэгъоу футбол ешIэщтыгъ. Г. Абаскаль Испанием къикIыгъ, тренерэу командэхэм яIагъ.
Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ икомандэ итренер шъхьаIэу Iоф зышIэщтыгъэ Владимир Федотовыр ЦСКА-м итренер шъхьаIэу агъэнэфагъ. «Енисей» Красноярск итренер шъхьаIэу щытыгъэ Вадим Гараниныр «Шъачэ» итренер шъхьаIэу IофшIэныр ригъэ­жьагъ.

Нижний Новгород икомандэ итренер шъхьаIэу щытыгъэ Александр Кержаковыр иIэнатIэ I­у­кIыжьыгъ. Урысыем ихэшыпы­кIыгъэ ныбжьыкIэ командэ итренер шъхьаIэу щытыгъэ Михаил Галактионовыр Нижний новгород икомандэ ипащэ хъугъэ.

«Краснодар» итренер шъхьаIэр Александр Сторожук, «Рос­тов» Ростов-на-Дону итренер шъхьаIэр Валерий Карпин.

А. Дзюбэ итыдэ щешIэщта?

Юсуф Языджи ЦСКА-м хэ­кIыжьи, Францием икомандэу «Лилль» ыгъэзэжьыгъ.

Зелимхан Бакаевым «Спартак» Москва къыбгыни, «Зенит» ще­шIэнэу ригъэжьагъ.

ЗэлъашIэрэ Артем Дзюбэ «Зенит» хэкIыжьыгъ. Командэ зэфэшъхьафхэр къеджэх, ау А. Дзюбэ унэшъо гъэнэфагъэ ышIыгъэгоп.

Тренерхэр, ешIакIохэр тыдэ кIощтхэми, футбол дахэ зэнэкъо­къум къыщагъэлъэгъонэу афэтэIо.

Урысыем изэIукIэгъухэр бэ­дзэогъум и 15-м рагъэжьэнхэу щыт. Тренерхэм, ешIакIохэм за­гъэхьазырынэу уахътэу яIэр макIэп.