ЕшIакIохэм агу рихьыгъ

Адыгеим шахмат ыкIи кIэн ешIэнымкIэ изэнэ­къо­къухэр мыекъуапэ щыкIуагъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэхэу дэеу зы­лъэгъухэрэр зэIукIэгъухэм ахэ­лэжьагъэх. Къалэу Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ, Мыекъопэ, Кощ­хьэблэ, Тэхъутэмыкъое районхэм ащыпсэухэрэр нэбгырэ 24-рэ зэнэкъокъугъэх.

Мыекъуапэ икомандэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыгэкъалэ ятIонэрэ, Кощхьэблэ районым ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

ШахматхэмкIэ шъхьэзэкъо зэ­IукIэгъухэм Мыекъуапэ щыщэу Анатолий Безденежнэм апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Шорэ Бислъан, Мыекъуапэ щэпсэу, ятIонэрэ хъугъэ, Бэрэтэрэ Руслъан, Тэхъу­тэмыкъое район, ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Бзылъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм Виолетта Скосаревам, Мые­къуапэ, текIоныгъэр къыдихыгъ. Адыгэкъалэ къикIыгъэ Хъунэго Саныет ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Раиса Козловам, Мыекъопэ рай­он, ящэнэрэ хъугъэ.

КIэн зешIэхэм ХъокIон Пщымафэ, Кощхьэблэ район, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Енэмыкъо Салбый, Тэхъутэмыкъое район, ятIонэрэ хъугъэ, Андрей Бала­бановым, Мыекъуапэ, ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Бзылъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм Анцокъо Тэмарэ апэрэ чIыпIэр къащихьыгъ, Адыгэкъалэ щыщ. Гульчехра Юлдашевам, Мыекъопэ район, ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, Елена Ивашкинар, Тэхъутэмыкъое район, ящэнэрэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм ифизкультурнэ-спорт гупчэу сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф адэзышIэрэм зэхищэгъэ зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм щытхъу тхылъхэр, медальхэр, нэпэеплъ шIу­хьафтынхэр аратыжьыгъэх. З­э­нэкъокъум хэлэжьагъэхэр зэхэщакIохэм афэразэх.