«Бэгъэуджым» дахэу егъэуджых

Мыекъуапэ итворческэ зэхэт IофшIапIэу «Ошъадэм» иадыгэ лъэпкъ оркестрэу «Бэ­гъэу­джыр» республикэм щыкIорэ зэхахьэхэм чанэу ахэлажьэ.

«Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм иза­служеннэ артисткэу Едыдж Викторие «Бэгъэуджым» къыригъэIорэ произведениехэр нахьыбэ шIыгъэнхэм пылъ. Адыгэмэ яфольклор зэрэбаир къыдилъытэзэ, ижъырэ лъэпкъ орэдышъохэр концертхэм ахегъахьэх.

«Бэгъэуджым» ихудожест­веннэ пащэу Шэуджэн Рустам Адыгэ Республикэм искусст­вэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэр, Къэбэртэе-Бэлъкъарым культурэмкIэ иапшъэрэ еджапIэ къыухыгъэх. Исэнэхьат ыгу ре­­хьы, пщынэо IэпэIас. Къэ­шъуакIохэм къадежъыузэ, дахэу егъэуджых.

Оркестрэм хэтых пщынаоу Шэуджэн Юлианэ, шъонтрыпым теорэ Къэбэхь Анзор, къамы­лымкIэ лъэпкъ орэды­шъохэр зыгъэжъынчырэ Нэгъой Заур, шыкIэпщынаоу ЛIыбзыу Шан.

ЛIыбзыу Шан Сирием къи­кIыжьыгъ, адыгабзэкIи, урысыбзэкIи дэгъоу мэгущыIэ, адыгэ къашъохэр дахэу къешIых. Шы­кIэпщынэм ибзэпсхэр ыгъэ­бзэрабзэхэ зыхъукIэ, уедэIу пшIоигъоу узыIэпещэ.

Нэгъой Заур музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ лъэпкъ орэдышъохэр къырегъаIох, пэсэрэ адыгэ орэдхэр мэкъэ IэтыгъэкIэ къыхедзэх.

Шэуджэн Рустамрэ Шэуджэн Юлианэрэ пщынэо IэпэIасэх. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэха­хьэхэм, адыгэ шэн-хабзэхэр къэIэтыжьыгъэнхэм, шIэжь яIэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ зэха­хьэхэм ахэлажьэх, «Ошъадэм» ищытхъу аIэты.

Сурэтым итхэр: оркестрэу «Бэгъэуджым» хэтхэр.