ШIушIагъэм цIыфыр епIу

Шъэумэн Хьазрэт ыцIэ зыхьырэ «Адыгэ шъау» зыфиIорэ апэрэ шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъур мэкъуогъум и 25-м Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щызэхащэгъэ Iофтхьабзэр гум шIукIэ къинэжьыщт. Филармонием ичIэхьапIэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр дахэу щагъэпсыгъэх. Фестиваль-зэнэкъокъум итамыгъэхэр, Шъэумэн Хьазрэт фэгъэхьыгъэ тхылъэу къыдагъэ­кIыгъэр, фэшъхьафхэри лъэгъуп­хъэх. Мыжъобгъухэм акIэлъырытхэу нэбгырабэмэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр

1. Бэгъушъэ Хъызыр —
Мыекъуапэ
2. Бетыгъуэн Жамболэт —
Къэбэртэе-Бэлъкъарыр
3. Тхьаркъохъо Тимур —
Щынджый
4. Къошк Имран —
Адыгэкъал
5. Нэпсэу Сэид —
Хьаджыкъо
6. ЛъэпцIэрышэ Анвар —
Къунчыкъохьабл
7. ПашIо Айдэмыр —
Хьакурынэхьабл
8. Гедыоджэ Налбый —
Аскъэлай
9. Мэджаджыкъо Руслъан —
Афыпсып
10. Нэзрэн Щамил —
Мые­къуапэ
11. Тхьаркъохъо Фархьад —
Гъобэкъуай
12. ХъокIон Адам —
Еджэркъуай
13. Урыс Радмир —
Шъхьащэфыжь.

Дунаим щашIэ

АдыгабзэкIэ зэхахьэр зезыщагъэхэ Хъуадэ Даринэ, Набэкъо Артур искусствэм щашIэх. Тэхъутэмыкъое районым идраматическэ ныбжьыкIэ театрэу Ахэджэго Мэджыдэ ыцIэ зыхьырэм иартистых.

Шъэумэн Хьазрэт IофшIэным изэхэщэкIо цIэрыIоу зэрэщытыр, ишIушIагъэкIэ ыкIи гупыкIэу иIэмкIэ дунаим зэрэщашIэрэр Д. Хъуадэмрэ А. Набэкъомрэ зэгъэфагъэу къаIотагъ.

Зэнэкъокъум иосэшI куп ипащэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ ипэ­ублэ гущыIэ щыхигъэунэфыкIыгъ Шъэумэн Хьазрэт ишIуагъэ мыухыжьэу зэрилъытэрэр.

— Шъэумэн Хьазрэт Тхьэм къытитыгъэ цIыф, — къыIуагъ МэщбэшIэ Исхьакъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ зэнэкъокъум хэлажьэрэмэ къафэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынэу афиIуагъ.

2015-рэ илъэсым къыщыублагъэу зэнэкъокъур Шъэумэн Хьаз­рэт къызыщыхъугъэ къуа­джэу Афыпсыпэ зэрэщызэхащэщтыгъэм ехьылIэгъэ пычы­гъохэр филармонием къыщызэIуахыгъэ экранышхом къыщагъэлъэгъуагъэх.

Зэнэкъокъур

«Адыгэ шъау» зыфиIорэ зэ­нэкъокъум хэлажьэхэрэ нарт шъаохэр пчэгум къихьэхэзэ зы­щыпсэухэрэр, щыIэныгъэм еплъыкIэу фыряIэр къаIотагъ.

Псагъэм щэбзащэр тегъэ­фэгъэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. Адыгэхэр на­хьыпэкIэ зекIо, шакIо зыкIохэкIэ зыкъаухъумэжьыным фэшI ща­бзэри агъэфедэщтыгъ. Щабзэр кIалэхэм зэраIыгъ шIыкIэм, зэ­рагъэфедэрэм осэшIхэр лъыплъагъэх, анахь IэпэIасэхэр къахагъэщыгъэх.

«ОшIа о?» зыфиIорэ зэнэ­къокъум сэнаущыгъэу ахэлъыр, псынкIэу гупшысэнхэ ыкIи уп­чIэм джэуап къыратыжьын зэ­ралъэкIырэр къыщагъэлъэ­гъуагъ.

Ижъырэ лъэхъаным адыгэхэм псэукIэу, шэн-хабзэу яIа­гъэхэм къапкъырыкIыхэзэ, зэ­хэщакIохэм лъэпкъ шIэжьым, псэлъыхъо кIогъэ кIалэм, хьа­кIэм епхыгъэ Iофыгъохэм, гущыIэ щэрыохэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ упчIэхэр пэшIорыгъэшъэу агъэхьазырыгъэх. Нарт шъаохэм гулъытэ ин яIэу зэ­рэщытхэр къагъэшъыпкъэжьызэ, джэуапхэр дэгъоу къатыжьыщтыгъ.

«IэшIагъэхэм яун» зыфиIорэ зэнэкъокъум хъызмэт Iофхэм, пхъэм, гъучIым, шъом, IутIэным, нэмыкIхэм ахашIыкIыхэрэр къы­щаIотагъэх. ПхъэнтIэкIур, Iанэр псынкIэу зэраугъоижьыхэрэр къагъэлъэгъуагъэх.

Ятфэнэрэ зэнэкъокъум къэ­шъонымкIэ, усэм ­къеджэнхэмкIэ, орэд къаIонымкIэ, музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ лъэпкъ орэдышъор гъэжъынчыгъэнымкIэ, нэмыкIхэмкIи адыгэ шъаохэм зыщаушэтыгъ.

Зэфэпщэнхэм имэхьан

ЗэкIэ кIалэхэр адыгабзэкIэ IупкIэу мэгущыIэх, орэд къэзы­Iорэм гур зыIэпищэу уедэIу. Пщынаом пщынэр ыгъэбзэрабзэ зыхъукIэ, илъэпкъ гупшысэ къыриIотыкIыным зэрэфэгъэсагъэр къыхэщы.

Бетыгъуэнэ Жамболэт хъулъфыгъэ купышхо игъусэу адыгэ орэдыр къызыхедзэм, залым чIэсхэр къафэтэджыгъэх, Iэгу къафытеуагъэх. Пщынэр «къэзыгъэгущыIагъэхэм», къашъохэу «ЗэфакIор», «Ислъамыер», нэ­мыкI­хэри къэзышIыгъэхэм гъунэ имыIэу осэшIхэр афэразэх.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Даутэ Сусанэ, ЛIыбзыу Аслъан, Ацумыжъ Адам, ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр», Тэхъутэмыкъое районым къикIыгъэ купышхор, фэшъхьафхэри концертым хэлэжьагъэх.

Зэфэхьысыжьхэм уагъэгупшысэ

Шъэумэн Хьазрэт ыныбжь илъэс 85-рэ, къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм афэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъоу «Адыгэ шъаом» шIухьафтын шъхьаIэу Гран-прир Хьакурынэхьаблэ щыщэу ПашIо Айдэмыр къыдихыгъ.

Апэрэ чIыпIэр Мэджаджыкъо Руслъан, ятIонэрэр Тхьаркъохъо Тимур, ящэнэрэр Гедыоджэ Налбый къыдахыгъэх.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­дэзыхыгъэхэм осэшI ыкIи зэхэщэкIо купхэм ахэтхэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Аулъэ Юрэ, Гъу­кIэлI Нурбый, Зыхьэ Заурбый, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Жадэ Зуриет, Дэгуф Людмилэ, шIушIэ фондэу Шъэумэн Хьазрэт ыцIэ зыхьырэм ипащэу Шъэумэн Асиет, Анцокъо Фатимэ, нэмыкI­хэри афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

ШIухьафтынхэр

Гран-прир къыдэзыхыгъэ ПашIо Айдэмыр скульпторэу Даур Аслъан ышIыгъэ паIор, сомэ мини 100 фагъэшъоша­гъэх. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Мэджаджыкъо Руслъан сомэ мин 80, ятIонэрэ чIыпIэр зыхьыгъэ Тхьаркъохъо Тимур сомэ мин 60, ящэнэрэ чIыпIэр зыфа­гъэшъошэгъэ Гедыоджэ Налбый сомэ мин 50, зэкIэ зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм сомэ мин 20 зырыз аратыжьыгъэх.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ фестиваль-зэнэкъокъум ныбжьыкIэ­хэр лъэпкъ культурэм зэрэзэфищэхэрэм дакIоу, сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къыхегъэщых. Тиреспубликэ ащ фэдэ нэбгырабэ щэпсэу. ОсэшI купым хэтхэм анахь дэгъухэр къыхахынхэр IэшIэх къафэхъугъэп. Зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм уащытхъу­нэу щысэшIу къагъэлъэгъуагъ. «Адыгэ Республикэм икуль­турнэ щыIакIэ хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ шъаом» ишIогъэшхо къэкIощт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр фестиваль-зэнэ­къокъоу «Адыгэ шъау» зыфи­Iорэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэ-хэр, зэхахьэм хэлэжьагъэхэм яеплъы­кIэхэр къыхэтыутыщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.